ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖏᑦ > ᑕᒐᑕᒐ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᖑᒪᔪᑦ

Inuit Magazine

ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᓄᑦ ᑕᑯᖁᔭᐅᕗᓯ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂᒃ, ᐃᒻᒥᒎᕐᑐᒥᒃ ᐃᓗᕐᖁᓯᓕᓐᓂᒃ, ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᓐᓂᒃ ᐃᓅᑦᔪᓯᓕᓐᓂᓗ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᐅᔪᓂᓪᓗ ᓄᓇᕕᓕᐊᕐᑎᓯᔨᒋᓲᑦᓯᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ.

Volume 4 No.2 Winter 2018

ᑲᑎᓯᒋᑦᓯ ᐱᖑᐊᓗᐃᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒥ ᓯᕗᓕᕐᑎᓂ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓂᕐᐹᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓂᑦᔭᐅᓯᔭᕐᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓕᑦᓯᑎᑕᐅᒍᑎᖃᕆᑦᓯ ᖃᔭᕐᑕᓕᒻᒦᑐᓂᒃ ᐊᔪᒉᑦᑐᐊᓗᓐᓂᒃ ᑮᓇᖕᖑᐊᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂ ᓴᓇᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᓗ ᕿᒧᑦᓯᓂᒃ ᐅᑎᕐᑎᓯᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᓗ ᐊᓯᑦᔩᓂᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᖃᑎᖃᕆᑦ Jeunes Karibus-ᑯᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ!