ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ

ᐃᓄᐃᑦᑯᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᓂᖅ, ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖃᐅᔨᔭᖃᕆᐅᕆᑦ ᓱᕐᕙᓗᖃᖕᖏᓱᓂ ᑕᑯᒥᓇᕐᑑᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖁᐊᕐᓇᓚᕆᑦᑎᓗᒍ ᖁᕝᕙᑎᕆᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᑦ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᑦ ᐅᒻᒪᒧᑦ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ* ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᔭᓄᐊᕆ 22-ᓗ ᕕᕗᐊᕆ 19, 2018-ᓗ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ

ᓄᐊᑕᕐᐱᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᕆᐊᒃᑭᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᑕᒫᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᒍᑎᒋᒻᒥᓗᒋᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐃᓚᐅᔪᖅ

75%-ᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᓲᑦ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ 

ᐊᓪᓚᑕᐅᖃᓯᐅᑎᖏᑦ ᓄᐊᑦᓯᒍᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ

ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ 75%-ᓄᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᑐᑦ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ
Kuujjuaq Mining Workshop

ᑰᒃᔪᐊᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᕐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᓂᑦ

ᐁᕆᓕ 24 - 26, 2017. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ 
Promotion

ᐊᓪᓚᓂᐊᒃᑭᑦ!  

ᕿᒥᕐᕈᒋᑦᓯ ᕿᒥᕐᕈᐊᖁᑎᑦᑎᓂᒃ ᓄᑖᖑᓂᕐᐹᖑᓕᕐᒥᔪᓂᒃ.ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ