ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ

2017-ᒥ ᖄᑭᕐᓂᒪᕇᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑲᑕᑦᑎᓕᕐᓖ ᐊᔫᕋᓱᐊᕈᑏ!

ᑲᑕᑦᑎᓕᕐᓖ ᐊᔫᕋᓱᐊᕈᑏ!

ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓲᖑᖕᖏᑐᒥᒃ ᓱᔪᖃᕐᓂᐅᓛᕐᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᑎᕆᒍᑏᑦ

ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᓃᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ

30%-ᒧᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ
 ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᓃᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ

ᒪᑭᕝᕕᐊᑉ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᓯᒪᒍᑎᑦᓭᑦ ᑐᑭᑖᖑᕐᖃᒥᕐᑐᑦ

30%-ᒧᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ
ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᓯᒪᒍᑎᑦᓭᑦ ᑐᑭᑖᖑᕐᖃᒥᕐᑐᑦ
12345

ᐃᓄᐃᑦᑯᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᓂᖅ, ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖃᐅᔨᔭᖃᕆᐅᕆᑦ ᓱᕐᕙᓗᖃᖕᖏᓱᓂ ᑕᑯᒥᓇᕐᑑᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓲᖑᖕᖏᑐᒥᒃ ᓱᔪᖃᕐᓂᐅᓛᕐᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᑎᕆᒍᑏᑦ

2017-ᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᓃᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓃᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᓕᐊᕈᑎᓂᒃ ᒫᑦᔨ/ᒫᑦᓯ 15-ᓗ ᐁᕆᓕ 1, 2017-ᓗ ᐅᓪᓗᖏᑕ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ

30%-ᒧᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ

ᓄᐊᑕᕐᐱᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᕆᐊᒃᑭᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᑕᒫᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᒍᑎᒋᒻᒥᓗᒋᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐃᓚᐅᔪᖅ

75%-ᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᓲᑦ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ 

ᐊᓪᓚᑕᐅᖃᓯᐅᑎᖏᑦ ᓄᐊᑦᓯᒍᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ

ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ 75%-ᓄᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᑐᑦ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ
Holiday Schedule

ᒪᑭᕝᕕᐊᓯᐅᕐᓇᒥ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᑦ ᖃᖓᑕᓐᓇᓕᐅᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖏᑦ 

ᑕᑯᓇᓱᑦᓯᒋ ᖃᖓᑦᑕᔫᖃᕐᑎᓯᒍᑎᕗᑦ ᓴᓪᓕᓄᓪᓗ ᓀᓂᒧᓪᓗ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ         
Promotion

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐱᕐᖓᓴᒥ ᓄᐃᑕᐅᔪᑦ!

ᑕᑯᓯᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑕᕐᖃᒥᕆᓂᕐᐹᕗᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ  ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ