ᑐᓴᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑏᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐊᕐᑏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕕᓴᖁᑎᖏᑦ

ᑐᓴᕐᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐊᕐᓂᒥᒃ ᑭᒃᒐᑐᕐᑎᑎᒍᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᑎᒍᑦ ᐅᕘᓇ medias-contact@airinuit.com

ᖃᒻᒥᓂᑕᐅᓂᕐᐹᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᖃᖓᑕᓐᓇᓕᐅᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᓕᕐᑐᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᓅᑦᔪᓯᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᒪᑉᐱᕋᖁᑎᕗᑦ.

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᖀᑦ?

ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᐅᔪᑦ ᒪᑉᐱᕋᖁᑎᖏᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐊᐱᕐᓲᑎᓅᓕᖓᔪᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᖅ ᐅᖃᓕᒪᕕᑦᓴᑦ