ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᑐᓴᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑏᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐊᕐᑏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕕᓴᖁᑎᖏᑦ

ᑐᓴᕐᑎᑎᒍᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᐊᕐᓂᒥᒃ ᑭᒃᒐᑐᕐᑎᑎᒍᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᑎᒍᑦ ᐅᕘᓇ media-contact@airinuit.com

ᖃᒻᒥᓂᑕᐅᓂᕐᐹᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᖃᖓᑕᓐᓇᓕᐅᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᓕᕐᑐᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᓅᑦᔪᓯᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᒪᑉᐱᕋᖁᑎᕗᑦ.

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᖀᑦ?

ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᐅᔪᑦ ᒪᑉᐱᕋᖁᑎᖏᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐊᐱᕐᓲᑎᓅᓕᖓᔪᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᖅ ᐅᖃᓕᒪᕕᑦᓴᑦ