ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒥᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᒪᓃᑦ - Air Inuit

ᑐᓂᓯᒪᓂᕗᑦ

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᑐᓂᓯᒪᓂᕗᑦ

ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ 1978-ᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᓄᐃᑕᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᓗᑎᒃ ᑎᑭᑦᑕᑕᐅᖃᑦᑕᖁᑦᓱᒋᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓯᓈᓂᒥᐅᑦ, ᑕᐅᕐᓯᐅᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑦᑕᖁᑦᓱᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒥᒍᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᒥᓂᒃ ᐱᐅᓕᐊᕈᓐᓇᓯᑎᒐᓱᐊᕈᒪᑦᓱᒋᑦ. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᖃᑕᐅᓪᓚᕆᒻᒥᔪᒍᑦ ᓄᓇᒥ ᐊᖏᔪᑲᓪᓛᓗᒻᒥ ᐱᑦᔪᔨᕕᒋᔭᑦᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑕᒍᓐᓇᑎᒐᓱᐊᕐᓱᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᕙᑦᑕᕗᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᐃᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒥᑎᒍᑦ ᓱᓇᓱᐊᕐᓂᖃᓕᑐᐊᕐᒪᑕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᓚᖃᐅᑎᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᐱᖕᖑᐊᓂᕐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᑎᓯᒐᓱᐊᕐᓂᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᐸᒥᔪᒍᑦ.

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᑐᓂᓯᒪᓂᕗᑦ
ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᓕᒫᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᓂᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᓕᒫᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᓂᖏᑦ

ᐱᓇᓱᑦᑎᓯᔨᑐᐃᓐᓇᐅᔭᖏᑦᑐᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓲᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᒥᑕ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᖏᕐᓭᓚᕆᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᒥᓂᒃ ᐱᕕᓕᒫᒥᒍᑦ ᐱᓯᑎᖕᖑᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᑐᓪᓚᕆᖕᖑᑎᒐᓱᐊᕐᓱᒋᑦ.

ᐱᑦᔪᔨᔭᑦᑕ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᑦᑎᒍᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᑦᑎᒍᓪᓗ ᐱᑦᔪᔨᒐᓱᐊᕐᓂᕗᑦ

ᐊᒥᓱᑲᓪᓛᓗᐃᑦ ᐱᑦᔪᔨᕙᑦᑕᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᓐᓂᒃ/ᑎᒻᒥᔫᖏᓐᓂᒃ ᐱᖃᖃᑕᐅᒻᒥᒪᑕ, ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᑎᓐᓄᑦ ᑐᓂᒪᓂᕗᑦ ᑐᖕᖓᕕᖃᓪᓚᕆᑉᐳᖅ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᑦᓱᑕ ᐃᓗᕐᕈᓯᑦᑎᒍᑦ. ᑌᒣᒻᒪᑦ ᕿᑦᑌᖓᑦᓱᑕ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᓯᐊᓲᖑᔪᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᐱᑦᓯᐊᒪᕆᑦᓱᑕ ᐱᔪᕆᑦᓱᑕᓗ.

ᐱᑦᔪᔨᔭᑦᑕ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᑦᑎᒍᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᑦᑎᒍᓪᓗ ᐱᑦᔪᔨᒐᓱᐊᕐᓂᕗᑦ
ᐱᓇᓱᑦᑎᑕ ᐱᒍᓐᓇᓯᐊᓲᒍᓂᖏᑦ

ᐱᓇᓱᑦᑎᑕ ᐱᒍᓐᓇᓯᐊᓲᒍᓂᖏᑦ

ᑌᒫᓪᓗᐊᓭᓐᓇᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕋᓱᐊᓲᒍᔪᒍᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᑎᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᓗᑎᒃ ᓯᕗᒧᐊᑦᓯᐊᖁᒐᑦᑎᒋᑦ. ᐱᓇᓱᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᓯᐊᖑᑎᑦᓯᒐᓱᐊᓲᒍᒻᒥᔪᒍᑦ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᐊᕐᓱᒋᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᒫᑦ, ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᖃᓲᒍᒻᒥᔪᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᓂ ᓯᕗᒧᐊᒋᐊᓪᓚᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᕕᖃᕐᑎᒐᓱᐊᕐᓱᒋᓪᓗ ᐱᕕᓕᒫᒥᒍᑦ ᐱᒐᓱᐊᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᑭᐅᑎᑎᒐᓱᐊᕐᓱᒋᑦ.