ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ
  • ᐃᒫᙰᕆᐊᕐᑕᐅᒍᑏᑦ

ᐃᒫᙰᕆᐊᕐᑕᐅᒍᑏᑦ

ᐊᓕᐊᓇᖕᖏᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᕚᓪᓗᖁᓇᒃ ᑌᑲᓂ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᒋᐊᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕋᓱᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᓕᕐᑐᓂᒃ ᓱᕐᕃᓯᒪᑲᓪᓚᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓇᕐᓯᐅᓂᕆᓚᖓᔭᕐᓂᒃ.

ᓇᕐᓂᓗᒋᑦ ᐱᑐᑦᑕᐅᑎᓅᓕᖓᔪᑦ, ᑕᑯᓚᖓᕗᑎᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᑦᓱᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᖃᖓᑕᓂᐅᓚᐊᔪᓄᑦ.

ᖃᖓᑦᑕᔫᕆᓚᖓᔭᕌ ᓱᕐᕋᑕᐅᔪᖅ?

ᑕᑯᒃᑭᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᓕᕐᑕᖏᑦ ᐊᑑᑎᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑎᓗᒋᑦ.

ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ/ᑎᒻᒥᔫᑉ ᓇᓃᓕᕐᓂᖓ