• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ > ᐃᑦᓯᕖᑦ ᐊᑭᖃᕐᑎᓇᒋᑦ ᐃᑭᑎᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᓖᑦ

ᐃᑦᓯᕕᓐᓄᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᖄᖏᐅᑎᔪᑦ

ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᓴᐅᑐᐊᕐᐸᑕ ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒍᓐᓇᑎᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕐᕕᒥᖏᓐᓈᓗᑎᒃ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᓕᕐᑐᑦ. ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᖄᖏᐅᑎᒍᑎᓕᒫᑦ ᐃᓂᖃᑐᐊᕋᒥᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᓲᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐅᓯᖃᐅᑎᐅᑉ ᐃᓗᓕᒋᓕᕐᑕᖏᑦ. ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᖃᖏᐅᑎᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᑭᖃᕐᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᓱᑎᒃ $8.40-ᓂᑦ ᑎᑭᐅᑎᑦᓱᒋᑦ $9.20/ᑭᓗᑯᔮᒻᑕᒫᑦ (ᑖᒃᓯᖏᑦ ᐅᐃᒍᒋᔭᐅᒻᒥᔪᑦ).