• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ > ᓱᔪᓲᑦ/ᐃᒍᓇᓲᑦ

ᑕᕆᐅᕌᓗᒻᒥᐅᔦᓪᓗ ᓱᔪᒍᐊᕐᑐᐃᓗ ᓂᖀᑦ

  • ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐅᓯᒍᓐᓇᐳᑦ ᓱᔪᒍᐊᕐᑐᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᑐᐊᕐᐸᑕ ᐃᑦᓯᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖃᓚᐅᕐᐸᑕ ‘ᓱᔪᒍᐊᕐᑐᑦ’-ᓚᔪᓂᒃ. ᐴᕐᑐᓯᒪᑦᓯᐊᖏᑦᑐᑦ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᑕᒣᓐᓂ ᐃᑦᓯᕕᖃᐅᑎᒥᓗᓐᓃᑦ ᐅᓯᖃᐅᑎᒥᓗᓐᓃᑦ
  • ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐸᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖏᓪᓚᑦ ᐃᒍᓇᕐᑐᖃᕐᓂᐸᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᑌᒣᑎᑕᐅᔪᕕᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᑲᑕᓐᓃᑦ.
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ: ᕿᑐᑦᑐᔭᐅᑦᓱᑎᒃ (ᐃᑭᐊᕐᒥᐅᑕᑦᓴᔦᑦ ᐊᑦᔨᖏᑦ) ᐴᕆᔭᐅᓲᑦ ᐃᕐᖓᖃᔭᖕᖏᑐᔭᐅᖕᖏᓇᒥᒃ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᔪᓐᓇᖏᓪᓚᑦ.