• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ > ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐱᐅᒃᑯᑎᖏᑦ

ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐱᖁᑎᖏᑦ

ᐱᖕᖑᐊᕆᐊᕐᑐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᓛᑐᐊᕈᕕᑦ, ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᔨᒋᓂᐊᕐᐸᑎᑦ ᐱᖁᑎᑎᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᑌᒪᓕ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᖏᓕᕇᖑᓲᖑᓂᖏᓪᓗ ᓴᓇᒪᓂᖏᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑑᓱᖑᓂᖏᑦ, ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᕐᓗ ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒋᐊᖃᕐᓂᕋᕐᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᕐᓂᐊᒥᑦᓱᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᑦᓯᕕᑎᓐᓄᑦ/ᐃᕐᓯᕕᑎᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᑐᖕᖏᑐᓄᑦ.

ᑐᑫᓚᒉᑦ (ᐯᓯᑯᐃᑦ)

  • ᐯᓯᑯᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐅᓯᔭᐅᓲᖑᕗᑦ ᓇᒧᖕᖓᕋᓗᐊᕋᒥᒃ ᐊᑐᓂᑦ $52.50-ᓂᑦ ᑎᑭᐅᑎᑦᓱᒋᑦ $57.49 ᐊᑭᖃᕐᓱᑎᒃ (ᑖᒃᓯᒥᓂᓪᓗ). ᐯᓯᑯᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖕᖏᓚᑦ ᐃᑦᓯᕕᓐᓄᑦ/ᐃᕐᓯᕕᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖕᖏᑐᓄᑦ, ᐃᓕᖓᑎᑕᐅᒍᑎᖃᕋᒥᒃ ᓲᕐᓗ ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᖄᖏᐅᑎᓯᒪᔪᑐᑦ, ᐃᓂᖃᑐᐊᕐᒪᑕᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᓲᖑᑦᓱᑎᒃ.
  • ᐊᖂᑎᖏᑦ ᕿᔦᔮᕐᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐊᕙᑎᒥᓄᓪᓗ ᐃᓯᖕᖓᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᑮᓚᐅᑎᒋᓪᓗ ᐲᕐᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ.

ᖄᑭᕈᑏᑦ, ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᐅᑏᑦ, ᒪᙯᓯᐅᑏᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᕈᑏᓪᓗ

ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᐅᑏᓪᓗ, ᖄᑭᕈᑏᓪᓗ, ᒪᙯᒍᑏᓪᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᕈᑏᓪᓗ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᑦᓯᕕᑎᑐᑦ/ᐃᕐᓯᕕᑎᑐᑦ ᐱᐅᓯᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᔪᑦᓴᓕᐊᖑᒍᓐᓇᐳᑦ, ᐴᕐᑐᓯᒪᑦᐊᓚᐅᕈᑎᒃ ᓯᖁᑦᑎᖁᓇᒋᑦ ᓱᒃᑯᐃᑲᓪᓚᖁᓇᒋᓪᓗ ᒪᓕᑦᓯᐊᓗᑎᓪᓗ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖁᑕᐅᔪᓕᒫᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ: ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᑐᖕᖏᑐᓄᑦ ᐃᑦᓯᕕᓐᓄᑦ/ᐃᕐᓯᕕᓐᓄᑦ (ᐃᓚᒋᔭᐅᖕᖏᑐᑐᐊᑦ ᐯᓯᑯᐃᑦ).