• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᓚᐅᕐᓇᓂ > ᐊᐅᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᐅᑉ ᐃᑲᐅᕐᓂᖏᑦ

ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᐅᑉ ᐃᑲᐅᕐᓂᖏᑦ

  • ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓂᐊᕐᑕᐱᑦ ᐃᑲᐅᕐᓂᖓᑕ ᓯᕗᓂᐊᓗᐊᒍᑦ ᒥᕝᕕᓕᐊᖁᔭᐅᕗᓯ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕕᓴᖃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᓯ, ᐃᑦᓯᕕᓯᓐᓂᓗ ᐅᓯᑦᓴᓕᐅᕐᕕᒥ ᐱᔭᕇᑦᓴᐅᑎᒋᖁᓪᓗᓯ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᕕᒃᑰᕈᓐᓇᖁᓪᓗᓯᓗ ᐅᐃᒻᒪᖓᒍᓐᓀᓗᓯ.
  • ᑎᒻᒥᔫᑦ/ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᓕᐅᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖏᑦ ᓲᓱᒋᑦᓯᐊᕋᑦᓴᐅᕗᑦ, ᑲᒃᑯᐊ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑎᓕᐊᖑᒪᑦᓱᑎᒃ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᖓᑕ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᒋᐊᖃᕐᓂᕃᔪᑦ ᑕᑯᓗᒋᑦ.

ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᐅᑉ ᐅᒃᑯᐊᓇᖏᑦ

ᒥᕝᕕᒃ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᕕᒻᒦᒋᐊᓖᑦ
ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ ᐱᐋᕐ ᐃᓕᐋᑦ ᑐᕈᑑ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ

ᑯᐯᒃ ᓯᑎᐅᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂ ᔮᓐ ᓚᓵᔅᒥ
90 min. 45 min.
ᑰᒃᔪᐊᖅ

ᐳᕕᕐᓂᑐᕐᒃ

ᐃᓄᑦᔪᐊᕐᒃ

ᑰᒃᔪᕌᐱᒃ

ᓯᑦ-ᓰᓪ
60 min. B737: 45 min.
Dash8 (DHC-8): 45 min.
Twin Otter (DHC-6): 30 min.
King Air (BE-100): 30 min.
ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂ ᒥᕝᕕᓂ 60 min. 30 min.ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᐅᕐᓃᑦ ᐅᓄᕐᓂᕆᒋᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐃᑭᓐᓂᓴᓂᒃ ᑎᑭᐅᑎᒍᕕᑦ, ᐃᑭᑎᑕᐅᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐸᓯᔭᑦᓴᐅᒍᑎᖃᖕᖏᑐᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᑭᖑᕃᔪᓄᑦ, ᓄᑦᑎᕈᑎᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐅᖓᒻᒧᐊᓱᑎᒃ ᐊᐅᓚᓂᕐᓄ ᐃᓄᒃ ᐊᐅᓚᓂᓕᒃ ᑭᖑᕃᑐᐊᕐᐸᑦ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᒻᒧᑦ.

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒥᒍᑎᖃᕐᐳᑦ ᐱᖁᔭᓄᓪᓗ ᓴᐳᑦᔭᐅᓱᑎᒃ ᐃᑭᑎᑦᓯᒍᒪᖕᖏᑐᐊᕈᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᑦᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᕐᑐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑭᑎᑦᓯᖏᑦᑑᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᑖᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔪᑦ ᐃᓱᕐᕆᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᑐᒨᖁᓇᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᑦᓯᐊᖁᓇᕐᐳᓯ ᓱᓇᒃᑭᕈᓐᓇᒪᖔᑦᓯ ᓱᓇᒃᑭᕈᓐᓇᖏᒻᒪᖔᑦᓯᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕋᓱᓚᐅᖕᖏᓂᑦᓯᓂ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕋᓱᕝᕕᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.