• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᓚᐅᕐᓇᓂ > SecurXpress

SecurXpress

ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᓗᓂ ᐊᕐᖁᓵᕈᑎ ᐃᑭᔪᑦᓴᓂᐊᕐᕕᑯᑦ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓀᑎᑕᐅᕗᖅ, ᐊᑭᖃᕋᓂᓗ!

ᒥᕝᕕᓕᕆᔩᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᓪᒥ ᒪᓂᔨᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᐊᕐᑐᒪᕆᒻᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᕋᓱᑦᑐᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐅᑕᕐᕿᒌᒃᑯᑎᑦᓴᕆᔭᖓᓂ ᐃᑭᔪᑦᓴᓂᐊᕐᕕᓂ ᒪᓐᑐᔨᐊᓪ-ᑐᕈᑑ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᓄᑦ ᒥᕝᕕᖓᓂ. ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᑎᑐᐃᓐᓇᓗᑎᒃ 24-ᓄᑦ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᕐᓄᑦ ᓯᕗᓕᐅᕆᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᒥᓂᒃ, ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓖᑦ ᐋᕐᕿᓱᐃᒍᓐᓇᓕᕐᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᕐᖁᓵᕐᓂᓴᒥᓂᒃ ᐃᑭᔪᑦᓴᓂᐊᕐᕕᒥ ᖃᑦᓯᖑᕐᐸᑦ ᑌᒣᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐅᖃᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓪᓚᑖᕈᑎᐊᐱᓐᓄᑦ ᐅᑎᕐᑐᓄᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᒐᓱᐊᕐᑐᑦ ᒥᕝᕕᓕᐊᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᒍᑕᐅᑦᓱᓂ ᐅᑕᕐᕿᒋᐊᖃᕐᓂᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᐃᓪᓕᐅᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᑦᑎᐅᓲᒥᒃ ᐃᑭᔪᑦᓴᓂᐊᕐᕕᑯᑦ ᐊᕐᖁᓵᕆᐊᖃᕐᓂᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓖᑦ ᐊᒥᓲᕉᑕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᑦᓯᐊᖅ* ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᐊᕐᑐᕋᑕᖅ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎ ᐊᑐᓚᖓᓗᒍ, ᐊᐅᓪᓚᑐᑦᓭᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᑕᕈᑎᓂᒃ ᐅᖄᔭᐅᓯᔪᓂᒃ ᑕᒡᒐᓂ ᒪᓕᒋᐊᖃᑐᐃᓐᓇᑐᑦ ᓇᑦᓴᑲᑕᒐᕐᒧᑦ ᐃᑯᒪᐅᒻᒨᑐᒧᑦ ᐋᕐᕿᓱᐃᒍᑎᒋᒍᒪᔭᒥᓄᑦ:

ᐊᓪᓚᑎᑦᓯᓗᓯ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᓗᓯ ᐊᕐᖁᓵᕈᑎᑦᓴᓯᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑎᒃᑯᑦ (ᐊᒥᓱᓂᕐᐹᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ) 24-ᓄᑦ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᕐᓄᑦ ᓯᕗᓕᐅᕆᓗᓯ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᓯᓐᓂᒃ ;
ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᑎᓯ ᐊᖏᕐᓗᒍ ᑭᐅᓗᓯ ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᐅᑎᕐᑎᑕᖓᓂᒃ SMS-ᒥᒃ;
ᓯᕿᕐᖑᔭᒃᑯᑦ ᖃᑦᓯᖑᒥ SMS-ᒧᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᓄᐃᓗᓯ SecurXpress-ᒧᑦ ᐁᕕᒻᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ SecurXpress-ᒥᒃ, ᑕᑯᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ.

*ᐱᑦᔪᔨᒍᑎ ᐊᑐᕈᓐᓇᑐᖅ ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᓕᒫᓄᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᓪ-ᑐᕈᑑ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᓄᑦ ᒥᕝᕕᖓᓂᒃ, U.S.-ᒧᑦ ᑐᕌᕐᑐᓅᖕᖏᑐᐃᓐᓇᑐᖅ. ᐱᐅᓯᑐᐃᓐᓀᑦ ᐊᓪᓚᑖᕈᑎᐊᐲᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᒥᔪᑦ.
 
SecurXpress