ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ

ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᐅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒍᓐᓇᖁᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑎᓂᒃ

ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᑲᔪᖏᕐᓭᒍᑕᐅᒍᒫᕐᓂᐊᓯᒪᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᖃᕈᒪᑦᓱᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐃᑕᓖᕇᒐᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑎᓂᒃ ᐊᖏᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᓂᒃ ᐸᕐᓀᓯᒪᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑕ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑕ ᐱᒍᑦᔨᕕᒋᔭᖏᓐᓂ. ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᐅᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᖃᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᑲᔪᖏᕐᓭᒐᓱᐊᕈᑎᐅᓲᒍᕗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᐅᑦᓱᓂ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥ ᐱᕙᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᑦ.

ᑲᑐᑦᔨᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᖏᕐᓭᒍᑏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑎᒍᕐᑐᓂᒃ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑎᒍᕐᑐᓂᒃ, ᐅᓯᒐᑦᓭᓗ ᐅᓯᒍᑦᔭᐅᒍᑎᐅᔪᐃᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᕐᑕᐅᓯᒪᒍᓐᓇᓲᒍᒻᒥᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᐊᖏᔪᖕᖏᑐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᓖᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑕᐅᓲᒍᒻᒥᔪᑦ.

ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᑖᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑲᑐᑦᔨᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᖏᕐᓭᒍᑏᑦ ᐊᑖᒍᑦ, ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᐃᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑑᑎᒍᓐᓇᕈᑎᒃ ᐱᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᑐᐊᕈᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᓄᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᑐᐊᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᓐᓂ/ᑎᒻᒥᔪᖏᓐᓂ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒧᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᒍᑎᒃ ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᒍᓐᓇᐅᑎᓂᒃ.

ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᑦ, ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᓂᒃ ᐊᓪᓚᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓅᕕᑦ ᐃᓕᔭᐅᑎᑦᓯᒍᓐᓇᑐᑎᑦ, ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᒋᑐᐊᕈᕕᒃᑭᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᒋᐊᓕᑎᑦ ᑲᑐᕐᓂᔨᕐᒧᑦ ᑲᔪᖏᕐᓭᒍᑎᓂᒃ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᑎᑦ, ᓱᑲᑦᑐᑰᕐᑎᓯᒍᑎᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ: 514-905-9419 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓗᒋᑦ ᑐᕌᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐅᕗᖓ ᐊᓪᓚᑖᕐᕕᕗᑦ.

ᕿᓂᕐᑕᑎᓐᓃᒃ ᑕᑯᖕᖏᓚᑎᑦ?

ᐅᓇ ᓇᕐᓂᓗᒍ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖃᐅᑎᖓ ᐅᒃᑯᐃᓂᐊᕐᒪᑦ

ᐊᓪᓚᖁᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ ᐅᒃᑯᐃᓯᒋᑦ