ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᓲᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑎᒍᑦ ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓲᖑᕗᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐅᑎᒧᓪᓗ ᐅᐸᑦᑕᐅᒍᒪᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐊᑭᓂᑦᑕᐅᒍᓐᓇᓂᕐᓴᐅᓱᑎᓪᓗ ᓇᐅᓕᒫᓄᑦ.

ᒪᙯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓗᑦᓯᐅᕆᒍᒪᒍᕕᓪᓘᓃᑦ, ᐱᓇᓱᒐᕐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᖑᐊᑐᐃᓐᓇᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ ᐃᑦᓯᕙᐅᑌᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᖃᑦᑕᕆᑦᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᔨᐸᓱᖏᓐᓂᒃ ᐱᒍᒪᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᒋᔭᑦᑎᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐃᓕᔨᒍᓐᓇᖁᑎᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᐸᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᒋᖃᑦᑕᓂᐊᕋᕕᒃᑭᑦ. ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᓗᐊᖕᖏᓂᕐᓴᒪᕆᐅᒍᓐᓇᖁᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᓕᕐᒥᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑎᒍᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑎᒍᑦ.

ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕆᑦ

ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑎᒍᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᒃ ᓇᓂᓯᒍᑎ