ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᕗᑦ

ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑕ ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᑦᓯᐊᖁᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂ ᓱᓕᓪᓚᕆᓐᓂᕃᒍᑎᓂ ᒪᓕᒐᖏᑦᑎᒍᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᑦᓯᐊᓱᑎᒃ, ᐊᑭᖏᑦ, ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᑖᖑᒍᓐᓇᓂᖏᑦᑕ ᐊᑭᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒣᖁᔨᒍᑎᐅᔪᐃᑦ ᐊᑐᑎᔭᐅᒋᐊᓕᓪᓗ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓖᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓯᒐᑦᓴᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᑦᑕᑐᐊᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒍᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒋᔭᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦᓯ ᐊᑭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑑᕐᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᕆᐊᖏᑦ.

ᑕᑯᖕᖏᓚᑏᑦ ᐱᒍᒪᔭᕐᓂᒃ?

ᕿᒥᕐᕈᑭᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖁᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᑦᑎᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᐃᓯᒪᒍᑏᑦ

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᓯᔭᐅᓂᕐᒥ