ᐱᓇᓱᒉᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᐅᑎᖏᑦ - Air Inuit
ᐱᓇᓱᒉᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᐅᑎᖏᑦ

ᐱᓇᓱᒉᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᐅᑎᖏᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ/ᑎᒻᒥᔫᒥ ᖃᖓᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᑦᔪᔨᓂᐅᒐᓗᐊᕐᐸᑕ, ᓄᓇᒥᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᒐᓗᐊᕐᐸᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᓂᓗᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᒐᖃᒍᒪᒐᔭᕆᐊᒥᒃ ᑲᖐᒋᔭᖃᕈᕕᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᓇᓂᓯᕕᑦᓴᐅᕗᑦ ᕿᓂᕐᐸᑕᕐᓃᕕᑦ. ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᕋᓱᐊᕕᑦᓭᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕇᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑕ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᒐᓱᐊᕈᒪᔪᐃᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᑦ, ᖃᖓᑦᑕᔫᓕᕆᔨᐅᑦᓱᑎᒃ/ᑎᒻᒥᔫᓕᕆᔨᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒻᒥᒃ ᐃᓱᒪᒍᓯᓕᓐᓂ!

ᐃᓅᓯᕐᒥ ᐱᓇᓱᒐᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐱᕕᑦᓭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ

Montreal
#1011
GSE Manager
Permanent
ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᐅᒃᑯᐃᖓᕐᓂᖓᑕ ᐃᓱᓕᕕᑦᓴᖓ : 01/12/2020
ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ
Kuujjuaraapik
#4019
Warehouse Agent - YGW
ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᐅᒃᑯᐃᖓᕐᓂᖓᑕ ᐃᓱᓕᕕᑦᓴᖓ : 30/11/2020
ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ
Salluit
#4008
Station Agent - Salluit
Rotational
ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᐅᒃᑯᐃᖓᕐᓂᖓᑕ ᐃᓱᓕᕕᑦᓴᖓ : 26/11/2020
ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ
Kuujjuaraapik
#4018
Cleaning Staff - YGW
Rotational
ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᐅᒃᑯᐃᖓᕐᓂᖓᑕ ᐃᓱᓕᕕᑦᓴᖓ : 23/11/2020
ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ