ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᒋᓲᕗᑦ - Air Inuit

ᐊᖏᓂᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᑦᔭᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐅᓯᒍᑦᔨᓲᖑᕗᒍᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᓯ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓲᒍᑦᓱᑕᓗ ᐴᕐᑐᓯᒪᔭᑦᓯᓂᒃ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᑎᑭᑦᑎᐸᑦᓱᒋᑦ ᐊᑯᓂᐅᖕᖏᑐᐊᐱᒃ ᑐᕌᕐᑕᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᑎᑦ ᒪᓕᑦᑎᓗᒋᑦ

ᐅᓯᔭᐅᔨᐊᕐᐱᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖓ
  • 466 ᐊᑐᕆᐊᑐᖕᖏᑐᖅ. 10 ᐅᖓᑖᓄᖕᖏᑐᖅ ᐅᓯᔭᐅᔨᐊᑦ ᑭᑎᑦᔪᑏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᑦᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᒣᑦᑐᒧᑦ:
  • ᐅᓄᕐᓂᐹᖓᓄᑦ 10-ᓂᒃ AWB-ᓂᒃ (ᐅᓯᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᐅᔨᒍᑏᑦ ᑭᓯᑦᓯᑎᖏᓐᓂᒃ) ᑐᕐᖁᑐᖃᕈᓐᓇᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑯᓐᓂᖃᕆᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᓄᕐᖄᓚᓂᐊᐱᓐᓂᒃ (,).
  • ᐃᓕᓐᓅᑐᒥᒃ ᐅᓯᓕᐅᑦᔨᒍᑎ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᑉᐸᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᓄᑦ (ᖃᖓᑦᑕᔫᓖᑦ ᐊᓯᒌᑦ ᐊᕐᖁᓵᕐᓱᒋᑦ), ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓯᐊᕐᓗᑎᑦ 3-ᓂᒃ ᑭᓯᒍᑎᓕᒻᒥᒃ ᐅᓯᔨᐅᑉ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖓᓂᒃ (ᐆᑦᑑᑎ: 466-12345678)

ᐱᖓᓱᐃᓂᒃ ᐊᐅᓚᑎᑦᓯᒍᓯᖃᓲᖑᕗᒍᑦ

ᐴᕐᑐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓃᑦ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᐳᕌᐱᖏᓐᓃᑐᐃᑦ ᐊᖏᔪᕐᓚᐅᓂᕐᓭᓗ ᐴᕐᑐᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑎᒍᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓱᐊᕐᓈᕐᓯᒪᒐᓱᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒋᓲᕆᕙᕗᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᑎᑦᓭᑦ

ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ

ᐅᓯᓲᒍᒻᒥᔪᒍᑦ ᓂᕿᓂᒃ ᓱᔪᒍᐊᕐᑐᓂᒃ, ᐊᑦᑕᓇᕐᑑᓱᑎᓪᓗ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᒍᑎᓂᒃ ᓯᑕᒪᓕᓐᓂᒃ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᓂᖃᕋᓗᐊᕐᐸᑕ ᓴᓇᒪᓂᖃᕋᓗᐊᕐᐸᑕᓘᓐᓃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᑎᑭᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓯᐊᕐᐳᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᓯᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᑎᑦᓭᑦ

ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᐊᕐᑎᓕᒫᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᕐᑕᐅᓲᒍᓂᖏᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᐊᕐᑏᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᕐᓱᒋᑦ ᐃᓱᐊᕐᑐᐊᓘᒍᓐᓇᐳᑦ ᐊᑭᓂᑦᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᐅᓂᖏᑦᑎᒍᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᑎᑦᓭᑦ
Airinuit

ᓱᓗᒃᐹᒃ

ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ 2.2 ᑭᓗᑯᔮᒻ ᒥᑦᓯᑎᒍᑦ ᐅᖁᒣᓂᖃᑐᐊᕈᑎᒃ ᓱᑲᑦᑐᓯᐊᑦ ᐊᑭᑐᔫᒐᑎᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᒍᑎᖏᑦ