ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓃᑦ

ᕿᓂᕐᐲᑦ ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᑦᑎᓄᑦ?

ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᑦᑕ ᒪᑉᐱᕋᖁᑎᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ