ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᑦᓭᑦ

ᐊᖏᓂᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᑦᔭᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᕐᕿᓯᒪᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐅᓯᒍᑦᔨᓲᖑᕗᒍᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᓯ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓲᒍᑦᓱᑕᓗ ᐴᕐᑐᓯᒪᔭᑦᓯᓂᒃ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᑎᑭᑦᑎᐸᑦᓱᒋᑦ ᐊᑯᓂᐅᖕᖏᑐᐊᐱᒃ ᑐᕌᕐᑕᖏᓐᓄᑦ.

ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᔨᒋᓚᖓᔭᑎᑦ ᙯᓕᕐᖁᑦ?

ᑕᑯᒋᐊᕆᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒪᔦᑦ ᓇᓃᓕᕐᒪᖔ!

ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᕕᓂᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᑏᑦ ᓇᓃᓕᕐᒪᖔᑕ