• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐅᓯᑲᑦᑕᓂᖅ > ᓄᓇᓕᑦᑎᒍᑦ ᓇᓃᓐᓂᖏᓪᓗ ᐃᑲᐅᕐᓂᑎᒍᓪᓗ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᓂᕆᓲᖏᑦ

ᓄᓇᓕᑦᑎᒍᑦ ᓇᓃᓐᓂᖏᓪᓗ ᐃᑲᐅᕐᓂᑎᒍᓪᓗ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᓂᕆᓲᖏᑦ

ᐊᐅᓪᓚᑎᒍᒪᔭᑎᓐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑐᑦᓴᓕᐅᕆᐊᕐᑐᕈᓐᓇᐳᑎᑦ ᐊᓪᓕᕆᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒃ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐅᓯᑦᓴᓕᕆᕕᖏᓐᓂ. ᐃᓚᖏᐊᓪᓛᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᓲᖑᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖕᖑᐊᓂ. ᑕᑯᓇᓱᒃᑭᑦ ᓇᓪᓕᖓᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᖃᓂᓐᓂᐹᖑᒻᒪᖔᑦ.

ᒪᓐᑐᔨᐊ

800 Stuart Graham, Suite 110
Dorval (Quebec) H4Y 1J6

ᐊᓪᓕᕇᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 8-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 8-ᖑᒧᑦ
ᐊᓪᓕᖏᓱᐊᒥᓗ ᐊᓪᓕᑐᓂᓗ ᐅᓪᓛᑯᑦ 8-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 4-ᖑᒧᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 514 636-3901
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 514 636-7414
ᐃᓱᐊᖁᑎᑕᖏᑦ: yul.cargo@airinuit.com

ᑯᐯᒃ ᓯᑎ

Air Canada Cargo
230, 2nd Avenue
Jean-Lesage Airport
Quebec, Quebec G2G 2T2

ᐊᓪᓕᕇᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 7:30-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 4:00-ᖑᒧᑦ
ᐊᓪᓕᖏᓱᖓᒥᓗ ᐊᓪᓕᑐᓂᓗ ᐅᒃᑯᐊᓯᒪᓲᖅ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 418 781-6522
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 418 781-6525
ᐃᓱᐊᖁᑎᑕᖏᑦ: yqb.cargo@airinuit.com

ᓚ ᑲᕌᓐ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐅᓯᑦᓴᓕᕆᕕᖓᑦ
ᓚ ᑲᕌᓐ ᒥᕝᕕᖓ
590 Baie James Rd.
La Grande, Quebec J0Y 2X0

ᐊᓪᓕᕇᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 8-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 5-ᖑᒧᑦ
ᐊᓪᓕᖏᓱᖓᒥ ᐅᒃᑯᐊᓯᒪᓲᖅ
ᐊᓪᓕᑐᓂ ᐅᓪᓛᑯᑦ 9-ᖑᒥᑦ ᐅᓪᓗᑯᑦ 5-ᖑᒧᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 514 905-9446 X 2223 
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 819 638-7933
ᐃᓱᐊᖁᑎᑕᖏᑦ: YGL.cargo@airinuit.com

ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ

ᐳᕕᕐᓂᑑᑉ ᒥᕝᕕᖓ
PO Box 195
Airport Rd.
Puvirnituq, Quebec J0M 1P0

ᐊᓪᓕᕇᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 8-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 6-ᖑᒧᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 819 988-2100
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 819 988-2830
ᐃᓱᐊᖁᑎᑕᖏᑦ: YPX.cargo@airinuit.com

ᑰᒃᔪᐊᖅ

ᑰᒃᔪᐊᑉ ᒥᕝᕕᖓ
Airport Rd.
Kuujjuaq, Quebec J0M 1C0

ᐊᓪᓕᕇᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 8-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 6-ᖑᒧᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 819 964-2938
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 819 964-6365
ᐃᓱᐊᖁᑎᑕᖏᑦ: YVP.cargo@airinuit.com

ᑰᒃᔪᐊᕌᐱᒃ

ᑰᒃᔪᐊᕌᐱᐅᑉ ᒥᕝᕕᖓ
Airport road
Kuujjuaraapik, Quebec J0M 1G0

ᐊᓪᓕᕇᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 8-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 6-ᖑᒧᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 819 929-3356
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 819 929-3632
ᐃᓱᐊᖁᑎᑕᖏᑦ: YGW.cargo@airinuit.com

ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ

ᐳᐃᓄᑦᔪᐊᑉ ᒥᕝᕕᖓ
P.O. Box 327, Airport road
Inukjuak (Quebec) J0M 1M0

ᐊᓪᓕᕇᒥᑦ ᐊᓪᓕᑐᓄᑦ: ᐅᓪᓛᑯᑦ 9-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᑯᑦ 5-ᖑᒧᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 819 254-0976
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 819 254-0978
ᐃᓱᐊᖁᑎᑕᖏᑦ: YPH.cargo@airinuit.com