ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᑦᓴᒥᒃ ᐅᒃᑯᐃᓯᒍᑎ - Air Inuit
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᑦᓴᒥᒃ ᐅᒃᑯᐃᓯᒍᑎ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᑦᓴᒥᒃ ᐅᒃᑯᐃᓯᒍᑎ

ᓱᑲᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒍᑎᑖᕈᓐᓇᖁᑎᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᑦᓴᑖᑐᐊᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑕ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑕ ᐅᓯᒐᑦᓴᓕᕆᕕᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔨᐊᕆᖃᑦᑕᓚᖓᔭᑎᑦ ᓇᓂᑦᓴᐅᑎᒋᒍᓐᓇᖃᑦᑕᓂᐊᕋᕕᒃᑭᑦ.

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᖃᓕᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᓐᓂ/ᑎᒻᒥᔫᖏᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᖁᔭᑎᑦ ᓱᑲᓐᓂᓴᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓯᒐᔭᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔨᐊᕕᓂᑎᑦ ᓇᓃᓕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓇᓂᓯᒋᐊᑭᓐᓂᓴᐅᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓱᑎᑦ.

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᑦᓴᓃᕕᑦ ᐅᒃᑯᐃᓯᒋᐊᑭᑦᑐᐊᐱᒃ ᐊᓪᓚᕕᒋᑐᐃᓐᓇᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᑖᕋᓱᐊᕈᑏᑦ ᑕᐅᓇᓂᑦᑐᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᔪᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐅᖄᓚᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᕗᖓ 1 800-361-5933 ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᑦᓴᖃᐅᑎᓕᕆᕕᒃ ᐊᐱᕐᓱᕕᐅᒍᓐᓇᒥᔪᖅ.

ᐊᓪᓚᕕᒋᔭᐅᒋᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ
ᐅᓇ ᐊᒃᓚᕕᑦᓴᖅ ᑕᒻᒪᓯᒪᔪᕐᑕᓕᒃ

ᓇᑯᕐᒦᒃ

ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᔭᕕᓂᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᑦ