• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X

ᐊᓪᓚᖁᑎᑖᕐᑕᐅᓂᖅ

ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓂᐅᑉ ᐊᕐᖁᑎᖓᓅᓕᕆᑦ. ᐊᓪᓚᖁᑎᑖᕆᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐅᓯᓕᕆᕕᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓯᑐᐊᕈᕕᑦ ᓱᑲᓐᓂᓴᒥᒃ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖃᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᐊᓪᓚᖁᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕈᒪᓕᕈᕕᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑕᐅᒪᒋᐊᓕᒻᒥᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᓯᕐᑐᐃᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒍᓗ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕈᑎᒥᒃ ᓯᒃᑭᑖᐱᒻᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ:

Air Inuit Credit Department/ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓂᓄᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᑦ
ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᖓᑦ: 514 905-905-8916
ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᖓᑕ ᑐᕌᕈᑎᖓ: client.credit@airinuit.com

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᔪᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᓐᓇᐳᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᓄᑦ ᐅᖃᓕᒪᓗᑎᒃ ᐅᑯᐊᒃ ᓇᓪᓕᖓᓐᓄᑦ 514-905-9445 ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ 1-800-361-5933 ᑭᐅᔭᐅᒍᑎᓪᓗ ᐅᖄᕕᖃᕈᒪᓂᕋᕐᓗᑎᒃ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᒻᒧᑦ.