ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ
ᐊᐅᐸᓗᒃ

ᐊᐅᐸᓗᒃ ᓄᓇᓕᐅᕗᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ ᒥᑭᓂᕐᐹᖑᑦᓱᓂ, ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑐᑦ ᐊᑦᓯᑕᐅᒪᔫᑉ ᓄᓇᐅᑉ ᖂᑉᓯ ᐊᑦᕚᓐᓯᒥᒃ ᓯᕿᓂᐊᓃᑦᓱᓂ, ᑲᖏᕐᓱᑲᓪᓚᒃ ᓯᕿᓂᐅ ᓂᐱᕝᕕᐊᑕ ᓯᑦᔭᖓᓃᑦᓱᓂ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᑲᖏᕐᓲᐊᓗᖓᓂ.

ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕆᑦ
ᑐᑭᖓ ᓄᓇᖓ ᐊᐅᐸᓗᑦᑕᖅ
ᐃᓄᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ 174
ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
ᐅᓪᓗᒥ
 
ᖃᐅᑉᐸᑦ
 
ᖃᐅᑉᐸᓵᓐ
 

ᓄᓇ ᑕᕐᕋᓯᕙᓪᓕᓂᐹᖑᔪᖅ ᓛᐸᑐᐊᒥᑦ ᐱᔪᒥᑦ ᖂᕐᖑᑯᑖᒥᑦ, ᓄᓇᖓ ᐊᕿᑦᑐᔮᖑᑦᓱᓂ ᐊᐅᐸᕐᑐᖅ ᐱᑕᖃᒻᒪᕆᑦᓱᓂ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒥᒃ ᓛᑐᕃᑦᖑᓂᕋᕐᑕᒥᒃ, ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑕᑯᕙᓕᕋᒥᒃ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᒥᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓯᓚᐅᕐᑐᕕᓂᐅᔪᑦ 1950-ᓃᑦᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐃᓱᓕᕙᓪᓕᐊᓂᕐᓴᐅᓕᕐᑎᓗᒋᑦ.

ᑰᒃᔪᐊᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ 150 ᑭᓚᒦᑕᓂᒃ ᐅᖓᓯᓐᓂᖃᕐᓱᓂ 80 ᑭᓚᒦᑕᓂᓪᓗ ᑲᖏᕐᓲᑉ ᓯᕿᓂᐊᓂᑦᓱᓂ, ᓄᓇᓕᒃ ᐃᓂᓪᓚᑕᐅᒪᕗᖅ ᐳᒃᑭᓂᕐᐹᒥ ᓄᓇᒥ 45 ᑭᓚᒦᑕᓂᒃ ᐃᒪᕐᐱᒧᑦ ᓇᓪᓕᖁᐊᖑᓇᓂ. ᓄᓇ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐊᕙᑖᓂᑦᑐᖅ ᓇᑎᕐᓇᔮᖅ ᐅᖓᓯᑦᑐᒐᓚᒻᒧᑦ ᐱᓱᕝᕕᓯᐊᖅ. ᑕᒃᑲᓂᓗ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᐃᒪᕐᐱᐊᓗᖓ ᑕᑯᑦᓴᓯᐊᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ.

ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖕᖏᒍᑎᓕᒃ ᓂᐅᕕᕐᑎᑕᓕᒻᒧᑦ ᐊᔪᕿᕐᑐᐃᔨᑕᓕᒻᒧᓗᓃᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᖃᓂᑦᑑᒐᓱᑦᓯᒪᖕᖏᓂᕐᒥᒍᑦ. ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒥᒐᖕᖏᑐᑦ ᑐᑦᑐᐃᑦ, ᐃᖃᓗᐃᓪᓗ, ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑌᓪᓗ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓᓗ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓅᓯᖓᑦ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᕐᒥᑕ ᐃᓅᓯᖓᑎᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓯᒪᕗᖅ, ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓇᑎᒃ. 1975-ᖑᓕᕐᑎᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᐅᖓ ᓄᓇᕙᓪᓕᐊᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ, ᐊᐅᓪᓚᓯᒪᕕᒋᕙᓐᓂᐊᑕᒥᓂᒃ ᐊᖁᐃᒪᕕᓕᐅᖃᑦᑕᓯᑦᓱᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᕝᕕᒋᕙᑦᓱᒋᓪᓗ ᓄᓂᕙᕝᕕᒋᑦᓱᒋᓪᓘᓱᑐᖃᖏᓐᓂ ᓄᓇᓂ. ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᖓᓐᓂᒃ 1980 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᑦᑖᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᑦ, ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᓄᓇᓕᖓ ᑲᕙᒪᒃᑯᓄᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓂᖃᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓂᖃᓪᓚᕆᓯᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᓂᕐᒥᒍᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ.

ᑕᑯᔭᑦᓭᑦ ᖃᓄᐃᑐᑐᐃᓐᓀᓗ ᓱᓇᓐᓂᐊᕋᑦᓭᑦ

ᐊᐅᐸᓗᒃ ᓄᓇᐅᕗᖅ ᐃᓂᖃᕐᓱᓂ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅ-ᕿᑎᕐᖃᕉᑎᑎᓪᓗᒍ ᑕᓯᐅᔭᐅᑉ ᑐᑦᑐᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᖁᓴᕐᑕᐅᓲᖑᑦᓱᓂ—ᑕᑯᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᐋᓇᓇᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᒃᑯᑦ ᐃᑳᕐᑐᐊᓘᓕᕋᒥᒃ ᐃᒫᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᑰᒐᓗᑦᑎᒍᑦ. ᑕᕐᕿᓂ ᐅᕐᖂᓂᕐᓴᓂ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑌᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᒥᒐᖕᖏᑐᑦ ᑕᑯᓐᓇᐅᔮᕐᑕᐅᔪᓐᓇᓯᐊᕐᑐᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓱᑎᒃ ᓇᑦᓯᒐᓵᓗᓐᓂᓗ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᓗ ᐅᓄᕐᑐᔪᐊᓂᒃ.

ᑌᒪᓕ ᐊᐅᐸᓗᒃ ᓄᓇᓕᑭᑦᑐᐊᐱᐅᒻᒪᑦ, ᕿᓂᓪᓗᐊᕆᐊᑐᖕᖏᒪᕆᑉᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂᓪᓗ ᓄᓇᒥᑕᓗ ᐊᕙᑎᖓᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᑎᑦᓯᒍᓐᓇᑐᑦ.

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Geneviève Langevin

ᐊᑎᐁ?

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᐅᐸᓗᓕᐊᓕᕆᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ

ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕆᑦ

ᓄᓇᓖᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᔪᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᒃᑭᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓪᓗ ᐊᓯᓕᒫᖏᓪᓗ ᐱᑐᕝᕕᒋᓯᒪᔭᕗᑦ
ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓲᕗᑦ