ᓴᕙᕕᐊᓪ

ᓴᕙᕕᐊᓪ ᓄᓇᓕᖕᖑᑕᐅᒍᑎᖃᕐᓯᒪᕗᖅ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᓕᕆᔨᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ 1954-ᒍᑎᓪᓗᒍ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᓯᑎᓪᓗᒋᑦ 1954-ᒥ ᑖᕙᑦᓱᒪᐅᑉ ᒥᑦᓵᓂ.

ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕆᑦ
ᑐᑭᖓ ᐊᑦᓯᑕᐅᒪᔪᖅ ᐃᕐᖃᐅᒪᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᔪᕿᑦᑐᐃᔨᑦᔪᐊᒥᒃ ᓕᐅᓂᐋᓪ ᓯᕝᕗᒥᒃ ᓛᐸᑐᐊᒥ ᐊᕐᕌᒍᓂ 40-ᓂ ᑭᒡᒐᑐᕐᓯᒪᔪᒥᒃ
ᐃᓄᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ 213
ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ, ᐊᓪᓚᑎᑐᑦ ᐃᓐᓄ ᐁᒨᓐᑎᑐᑦ
ᐅᓪᓗᒥ
 
ᖃᐅᑉᐸᑦ
 
ᖃᐅᑉᐸᓵᓐ
 

ᑖᓐᓇ ᓄᓇᓕᒃ ᓄᓇᓕᖕᖑᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᔪᕕᓂᖅ ᐊᓪᓓᑦ ᐃᓅ ᓚᔭᐅᓲᑦ ᒫᓕᐅᑎᓈᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔅᑳᐲᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᑦ ᓴᕙᓕᐊᓪᒧᑦ ᓄᑦᑎᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓃᑦ ᐃᑲᔪᖁᔭᐅᓕᕋᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᑦᓴᓯᐅᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᒃᑯᔫᑯᑖᓪᓗ ᐊᕐᖁᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᖃᑕᐅᓯᑦᓱᑎᒃ, ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᖏᑦ 5,000-ᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᖑᐸᓪᓕᐊᓯᔪᕕᓃᑦ.

ᑭᖑᓂᐊᖓᒍᑦ ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᐅᑉ ᐊᑭᖓ ᑲᑕᑉᐸᓕᐊᓕᕐᒪᑦ, 4,000 ᒥᑦᓯᑎᓐᓃᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔫᖕᖏᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᒃ ᕿᒣᓐᓀᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒥᓱᑲᓪᓛᓗᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᔪᐊᓂᒃ ᕿᒣᓐᓀᓱᑎᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᑦᓯᐊᖑᓂᖓᓂ ᐃᓪᓗᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᑌᒪ, 1968-ᒥ, ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓚᖓ ᐊᖏᓂᕐᓴᖅ ᐊᓪᓚᓄᑦ ᓄᓇᑖᖑᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᑦᓯᕋᐅᑎᑖᕐᑕᐅᓱᓂ ᒪᑎᒥᑲᔅ-ᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔅᑳᐲᑦ ᐃᓅᓗ ᐊᓪᓓᑦ ᓄᓇᕐᖃᑎᒌᓯᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᕙᑏᑦ (20) ᐊᓂᒍᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᖏᓪᓗᑐᒐᓛᖃᑦᑕᓕᕐᑐᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕖᑦ, ᑭᑭᐊᑦᓴᔭᖅ ᐊᑭᑦᑐᓕᐅᒥᓕᓚᐅᔪᒻᒥᒪᑦ 2010 ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᐊᐅᔭᑎᓪᓗᒍ/ᐅᐱᕐᖔᖑᑎᓪᓗᒍ ᐅᐱᓐᓇᑐᖅ. ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑭᑭᐊᑦᓴᔦᑦ ᐱᔭᐅᒍᒪᓕᕐᒥᒪᑕ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᓗ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᑦ ᑭᑭᑦᓴᔭᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᖃᓲᑦ ᑮᓇᐅᔭᒐᓴᕐᔪᐊᓂᒃ ᐱᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂᑦᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔦᕈᑎᒋᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓚᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒋᓚᖓᓗᒋᑦ ᑭᑭᑦᓴᔭᕐᓂᐊᒋᐊᓪᓚᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᑖᕙᑦᓱᒪᐅᑉ ᓄᓇᐅᑉ ᒥᑦᓵᓂ, ᑭᖑᓂᖓᒍᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᕐᑎᓰᒋᐊᓪᓚᓛᕐᒥᒐᒥ, ᓛᐸᑐᐊᑉ ᓴᓂᐊᓂ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᑦᓴᓂᒃ ᐅᒃᑯᐃᓯᓛᕐᑐᑦ, 30 ᑭᓛᒥᑕᓄᑦ ᓯᕿᓂᐅᑉ ᓄᐃᕕᐊᓂ ᓛᐸᑐᐊᒥᑦ ᐅᖓᓯᓐᓂᓕᒻᒥ. ᑕᒐᑕᒐᓪᓛᑦ/ᒫᓐᓇᓛᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᐅᓂᕆᓚᖓᔭᒥᓄᑦ ᐊᖏᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᑕᑯᑦᓴᐅᓕᕐᑐᖅ. ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐹᑦᓯᐊᒥ, ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᐃᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥᒃ ᑲᖐᒋᔭᖃᕆᐅᑦᓯᐊᓱᑎᒃ, ᐊᓪᓓᑦ ᓇᔅᑳᐱᑦ ᐃᓅᒃᑯᓗ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᕕᖃᕋᓱᐊᕐᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓚᖓᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᒐᑕᒐ/ᒫᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᖃᑕᐅᒻᒪᕆᓕᕐᑐᐊᓛᑦ.

ᓴᕙᕕᐊᓪ ᓄᓇᖓᓕᖓ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᓂᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᒋᐊᓪᓚᓚᖓᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᓱᐃᓕᒋᐊᓪᓚᓛᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᖃᓕᐅᒥᒐᔭᕐᓂᖏᓪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂᒥᐅᑦ ᓂᕆᐅᓐᓇᑐᑦ.

 

ᑕᑯᔭᑦᓭᑦ ᖃᓄᐃᑐᑐᐃᓐᓀᓗ ᓱᓇᓐᓂᐊᕋᑦᓭᑦ

ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᑐᖕᖓᕕᒋᓗᒍ, ᐱᕈᕐᕕᐅᓯᐊᑐᐊᕐᐸᑦ, ᑭᒍᑕᖏᕐᓇᓂᒃ ᓄᓂᕚᑦᓴᖃᓲᖅ, ᑐᒃᑐᓯᐅᕐᕕᓯᐊᖑᓲᒍᑦᓱᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᖏᑦ ᐸᕈᐃᓐᓇᑐᓄᑦ ᖃᔭᕆᐊᕌᐱᒃᑯᑦ ᐅᒥᐊᕐᑐᕕᑦᓯᐊᖑᓲᒍᑦᓱᓂ. ᐊᒥᓱᑲᓪᓛᓗᐃᑦ ᑖᕙᓂᒥᐅᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐸᑦᓯᔨᖃᑦᓯᐊᓱᓂ ᓄᓇᒥ ᑕᑯᔭᕐᑐᑎᑕᐅᒍᒪᔪᖃᕈᑐᐊᕐᐸᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᓯᑭᑑᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᑐᓯᐅᕈᒪᔪᖃᑐᐊᕐᐸᑦ.

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Will Harren

ᐊᑎᐁ?

ᐅᓪᓗᒥ ᓯᕗᕕᐊᓪᓕᐊᓕᕆᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ

ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕆᑦ

ᓄᓇᓖᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᔪᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᒃᑭᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓪᓗ ᐊᓯᓕᒫᖏᓪᓗ ᐱᑐᕝᕕᒋᓯᒪᔭᕗᑦ
ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓲᕗᑦ