ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᑎᑦ ᒪᓕᑦᑎᓗᒋᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐅᓯᒍᑎᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᑎᖓ

ᒪᓕᑦᑐᕈᑎ ᐊᒥᓱᐃᓂᒃ

ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ

ᐃᓄᐃᑦᑯᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᓂᖅ, ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖃᐅᔨᔭᖃᕆᐅᕆᑦ ᓱᕐᕙᓗᖃᖕᖏᓱᓂ ᑕᑯᒥᓇᕐᑑᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖁᐊᕐᓇᓚᕆᑦᑎᓗᒍ ᖁᕝᕙᑎᕆᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᑦ

ᒪᑭᕝᕕᐊᓯᐅᕐᓇᒥ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑕᖑᓯᒪᔪᓕᒫᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑎᕈᑎᑕᖏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒌᕐᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᒫᑦᔨ/ᒫᑦᓯ 29-ᓗ ᐁᕆᓕ 17, 2020-ᓗ ᐅᓪᓗᖏᑕ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ

30%-ᒧᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ

ᓄᐊᑕᕐᐱᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᕆᐊᒃᑭᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᑕᒫᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᒍᑎᒋᒻᒥᓗᒋᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐃᓚᐅᔪᖅ

75%-ᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᓲᑦ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ 

ᐊᓪᓚᑕᐅᖃᓯᐅᑎᖏᑦ ᓄᐊᑦᓯᒍᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᐊᓂᕐᑕᖅ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ
Promotion

UPDATED SCHEDULE

***Updated April 3, 2020***
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ  
COVID-19

INFORMATION COVID-19 

***Updated March 31, 2020***
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ         
Promotion

NUNAVIK TRAVEL BAN

***Updated April 2, 2020***
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ