ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᑎᑦ ᒪᓕᑦᑎᓗᒋᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐅᓯᒍᑎᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᑎᖓ

ᒪᓕᑦᑐᕈᑎ ᐊᒥᓱᐃᓂᒃ

ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ

ᐃᓄᐃᑦᑯᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᓂᖅ, ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖃᐅᔨᔭᖃᕆᐅᕆᑦ ᓱᕐᕙᓗᖃᖕᖏᓱᓂ ᑕᑯᒥᓇᕐᑑᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖁᐊᕐᓇᓯᓚᐅᕐᑎᓇᒍ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᓯᒪᒍᑏᑦ

ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓴᓯᓐᓂᒃ ᐅᒃᑐᐱᕆ 1-ᒥᑦ 29-ᒧᑦ, 2019-ᒥ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ

ᓄᐊᑕᕐᐱᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᕆᐊᒃᑭᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᑕᒫᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᒍᑎᒋᒻᒥᓗᒋᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐃᓚᐅᔪᖅ

75%-ᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᓲᑦ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ 

ᐊᓪᓚᑕᐅᖃᓯᐅᑎᖏᑦ ᓄᐊᑦᓯᒍᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᐊᓂᕐᑕᖅ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ
Promotion

ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᑦ! 

ᐅᑭᐊᒥ ᓄᐃᑕᐅᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ/ᑎᒻᒥᔫᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᑕᒫᓂᓕᕆᕗᑦ.  ᐊᓪᓚᓂᐊᕆᐊᓪᓛᒋᑦ
Promotion

ᓄᑖᖅ - ᒪᓕᑦᑐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓂᓯᓂᖅ

ᒪᓕᑦᑐᕈᓐᓇᓕᕐᖁᓯ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᓯᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᕕᕗᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ.   ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᓯᐅᕐᓇᒥ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓲᖑᖕᖏᑐᓂᒃ ᖃᖓᑕᓐᓇᖃᕐᓀᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᑦᓯᐊᖏᓐᓇᓯᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᕝᓯᐅᕐᓇᒥ ᖃᖓᑦᑕᔫᖃᕐᑎᓯᒍᑎᒋᒋᐊᓪᓚᓛᕐᑕᕗᑦ.