ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦ ᐱᐊᕋᑦᓴᓕᓐᓄᑦ/ᓄᑕᕋᑦᓴᓕᓐᓄᑦ, ᑎᒥᒥᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᓯᐊᖕᖏᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ/ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᖃᑎᖃᓚᖓᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒪᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᑖᒃᑯᐊ.

ᑕᑯᖕᖏᓚᑏᑦ ᐱᒍᒪᔭᕐᓂᒃ

ᕿᒥᕐᕈᑭᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖁᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᑦᑎᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᐃᓯᒪᒍᑏᑦ

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᓯᔭᐅᓂᕐᒥ