ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᐅᑉ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᖏᑦ/ᐃᑲᐅᕐᓂᖏᑦ

ᒥᕝᕕᒥᑦᓴᐅᑎᒋᑐᐊᕈᑦᓯ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᖃᖓᑦᑕᕕᑦᓴᐱᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐅᐸᓘᒪᒍᓐᓀᓗᑎᑦ ᐃᑭᒍᑌᕐᓯᒪᒌᑦᓴᐅᑎᒋᓂᐊᕋᕕᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᓯᕕᑎᑦ/ᐃᕐᓯᕕᑎᑦ ᑲᒪᒋᒋᕐᓯᒪᑦᓴᐅᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒃᑭᑦ, ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑎᓯᑦᑌᓕᓂᕐᒧᓗ ᑲᒪᓇᓱᑦᑎᓂᒃ ᐊᕐᖁᓵᕆᐊᖃᕐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᒻᒥᓗᒍ.

ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᓕᐅᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖏᑦ ᓲᓱᒋᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᓯᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ, ᑕᑲᒃᑯᐊ ᑕᐅᓇᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᑕᐅᖁᓇᕐᑐᑦ ᖃᖓᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ/ᑎᒻᒥᔫᑉ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᖓᑕ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐃᑭᒍᑌᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᕃᔪᑦ ᖃᖓᓗ ᐃᑭᕕᑦᓴᖃᕐᒪᖔᑦᓯ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᐅᒻᒪᑕ.

ᒥᕝᕕᒃ / ᐃᑭᒍᑌᒌᕐᓯᒪᕕᐅᒋᐊᓖᑦ ᖃᑦᓯᖑᕐᓂᖏᑦ / ᑭᖑᓪᓕᐹᒍᓕᕐᑐᒥ ᐃᑭᒍᑌᒌᕐᓯᒪᕕᐅᒋᐊᓕᒃ

ᒥᕝᕕᒃ ᐃᑭᒍᑌᒌᕐᓯᒪᕕᐅᒋᐊᓖᑦ ᖃᑦᓯᖑᕐᓂᖏᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᒍᓕᕐᑐᒥ ᐃᑭᒍᑌᒌᕐᓯᒪᕕᐅᒋᐊᓕᒃ

ᒪᓐᑐᔨᐊᓪᒥ ᐱᐊ-ᐃᓕᐊᑦ ᑐᕈᑑᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂ

ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒥ ᔮᓐ ᓚᓵᔅ ᒥᕝᕕᖓᓂ

90 min. 45 min.

ᑰᒃᔪᐊᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂ

ᐳᕕᕐᓂᑑᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂ

ᐃᓄᑦᔪᐊᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂ

ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᐅᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂ

ᓯᑦ-ᓰᓪ ᒥᕝᕕᖓᓂ

60 min. B737 : 45 min.
Dash8 (DHC-8): 45 min.
Twin Otter (DHC-6) : 30 min.
King Air (BE-100) : 30 min.
ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂ ᒥᕝᕕᓂ 60 min. 30 min.

 

ᖃᑦᓯᖑᕐᑎᓗᒍ ᒥᕝᕕᒦᖁᔭᐅᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᑭᖑᕃᔪᑦ, ᐃᑭᑎᑕᐅᒍᓐᓇᔭᖏᑦᑐᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐸᓯᔭᑦᓴᐅᔭᖏᒻᒥᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᒃ/ᑎᒻᒥᔫᒥᒃ ᑭᖑᕃᔪᓄᑦ, ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓅᑦᑐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᒻᒧᐊᕆᖕᖏᑐᓄᑦ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᕕᒻᒧᑦ ᑭᖑᕃᔪᕕᓂᕐᓄᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐳᑦ ᐱᖁᔭᕐᓄᓗ ᓴᐳᑦᔭᐅᓱᑎᒃ ᐃᑭᑎᑦᓯᒍᒪᖕᖏᑐᐊᕈᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᑦᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᕐᑐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑭᑎᑦᓯᖏᑦᑑᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒨᕆᖁᓇᒋᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔪᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᑦᓯᐊᖁᓇᕐᐳᓯ ᓱᓇᓂᒃ ᓇᑦᓴᓯᒍᓐᓇᒪᖔᑦᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᓴᓯᕐᖃᔭᖕᖏᒪᖔᑦᓯ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕋᓱᐊᓚᐅᖕᖏᓂᑦᓯᓂ ᒥᕝᕕᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐃᖏᕐᕋᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑑᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᓲᑦ, ᓇᕐᓂᓗᒍ ᐱᑐᒍᑎ ᐅᓇᓂ ᐊᑖᓂᑦᑐᖅ.

ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑑᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ