Lucasi Kiatainaq
Lucasi Kiatainaq

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᓃᑦ

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Alexi Hobbs

ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒍᓐᓇᑐᕆᔭᑦᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒋᐊᕈᑏᑦ

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒨᕆᐊᒥᒃ ᑕᑯᒋᐅᕐᓇᑐᒻᒪᕆᐅᕗᖅ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓯᒪᖁᔨᕗᒍᑦ ᓯᓚᖓ ᖃᓄᐃᑦᑑᓲᒍᒻᒪᖔᑦ, ᓄᓇᖓᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᓲᒍᒻᒪᖔᑕ ᓄᓇᖃᕐᑐᐃᑦ ᐅᐸᖕᖑᓱᑦᑕᓄᑦ, ᑖᕙᓃᓐᓂᓂ ᐊᓕᐊᖕᖑᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Alexi Hobbs

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Alexi Hobbs

ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓲᒍᓂᖓ ᓄᓇᖓᑕᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᐳᐃᒍᑦᓴᐅᑎᒋᐊᐱᓇᓲᒍᕗᖅ ᑯᐯᒃᒥ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᓪᓗ ᓯᓚᖏᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑌᒣᒻᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᑕᕐᖀᑦ ᓇᓪᓕᐊᓃᓐᓂᕗᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᓄᓇᕕᒻᒨᓕᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᓇᕐᑐᖅ ᓯᓚᖓ ᓄᓇᖕᖑᐊᒥ ᐃᑳᖓᔫᑉ 55 ᖁᓛᖓᑕ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᕿᐅᓐᓇᓂᕐᓴᒪᕆᐅᓲᒍᒻᒪᑦ. ᐃᕐᖃᐅᒪᒋᔭᐅᖁᓇᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓘᒐᒥ, ᓯᓚᖓ ᓄᓇᖓᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓲᒍᒻᒪᑦ. ᑌᒫᑦᓭᓇᓪᓗᐊᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒥᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᖃᕐᑐᖅ ᓯᓚᒃ ᐊᓯᑦᔨᓚᖓᔫᔮᖕᖏᑲᓗᐊᕋᒥ ᐊᓯᑦᔨᓲᒍᒻᒪᑦ, ᑌᒣᒻᒪᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᕿᐅᒋᒃᑯᑎᑦᓴᓂᒃ ᓯᓚᑉᐱᐊᓂᒃ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᖃᕐᑐᓴᐅᕗᓯ ᕿᐅᓐᓇᓯᑲᓪᓛᓗᑦᓴᐸᑦ ᕿᐅᒋᒃᑯᑎᖃᑦᓯᐊᓂᐊᕋᑦᓯ. ᐅᐱᕐᖔᑐᖃᐅᓕᕐᒪᑦ/ᐊᐅᔭᑐᖃᐅᓕᕐᒪᑦ ᒥᓗᒋᐊᓕᓕᑐᐊᕐᒪᑦ ᐸᕝᕕᓇᕐᑐᒪᕆᐅᓲᒍᒻᒪᑕ ᒥᓗᒋᐊᕐᑕᐅᒋᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᐅᓲᑦ. ᐅᑭᐅᒥ, ᐊᑎᒌᑦ ᖁᓂᕉᐃᑦ ᓇᓴᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᓪᓚᕆᒻᒥ ᑲᒥᐊᓗᐃᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᑦ, ᐳᐊᓗᐃᑦ/ᐹᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓀᔭᕆᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᓪᓚᕆᒻᒪᑕ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᓇᕐᑐᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓯᒪᑦᓯᐊᖏᓐᓇᖃᑦᑕᓗᓯ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂᒃ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᓂᕋᕐᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᓗ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᕋᓯ.

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Alexi Hobbs

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Alexi Hobbs

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑐᐃᑦ ᐃᓅᒍᓯᖏᑦ

ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓ ᐊᖏᓂᕐᓴᒪᕆᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᕋᑕᖕᖏᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᕐᑐᑐᓕᕆᔨᖃᑦᔭᒐᓂ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᖏᑦᑎᑐᑦ. ᓄᓇᓕᕆᓐᓂᓴᒐᓭᑦ ᐊᓪᓛᑦ ᐱᑕᖃᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᓂᐅᕕᑦᓴᐅᒐᔪᓲᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᒥ. ᓂᐅᕕᕈᒪᔭᑎᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕋᓗᐊᕈᑎᒃ ᐊᑭᑐᓂᕐᓴᒪᕆᐅᒻᒪᑕ ᑯᐯᒃᒥ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᓇᕐᒥᔪᑦ.
ᑰᒃᔪᐊᓗ ᐳᕕᕐᓂᑐᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᕆᕕᓖᒃ, ᐊᓯᓕᒫᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓂᕆᕕᖃᑦᔭᖏᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓐᓄᐊᓕᒫᖅ ᐅᓪᓗᓕᒫᕐᓗ ᐅᒃᑯᐃᖓᓲᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᑦᔭᒐᑎᒃ ᐅᓐᓄᐊᑐᐃᓐᓇᒥ ᓂᕆᒍᒪᓕᕐᑕᓃᕕᑦ ᐁᑦᓯᕕᒋᑲᓪᓚᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᑕᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᑦᔭᖏᒻᒥᔪᑦ. ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᓯᓂᑦᑕᕕᐊᐱᓕᐅᒐᓗᐊᑦ ᐃᓱᕐᕆᕕᒋᓗᒋᑦ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓂᕿᓕᐅᖃᑦᑕᓗᑎᑦ ᑭᓯᐊᓂᐅᑐᐃᓐᓇᑐᖅ ᓂᕐᓯᐅᕕᖃᑦᓯᐊᒪᑕ.
ᐋᕐᕿᓱᐃᒋᕐᓯᒪᓕᑐᐊᕈᕕᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᑦᓴᓃᕕᑦ, ᐸᕐᓀᓯᒪᒌᑦᓴᐅᑎᒋᖁᔨᒐᔭᕐᑐᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᖕᖏᓂᕐᓂ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᑲᑎᓛᕐᑕᓃᕕᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐅᐸᑦᑕᓄᑦ ᑎᑭᑐᐊᕈᕕᑦ ᑲᒪᒋᔨᑦᓴᓃᕕᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒪᖔᑕ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦᑕᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦᑕᓗ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᐊᒥᓱᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᓯᐊᕈᒪᔪᓄᑦ. ᓱᖏᐅᒋᔭᕐᐱᑦ ᐊᑦᔨᒋᖕᖏᓯᐊᕐᑕᖓᓄᑦ ᐁᓚᖓᒐᕕᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᖏᓪᓗ ᐊᑦᔨᐅᒐᓛᖕᖏᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᓇᕐᒥᔪᓯ.

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Alexi Hobbs

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ:  Will Harren

ᖃᖓᑦᑕᔫᑎᒍᑦ/ᑎᒻᒥᔫᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᓃᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐱᕕᓕᒫᑦᓯᐊᑎᒍᑦ ᓱᒃᑯᓯᒪᑦᑌᓕᑦᓯᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᒍᕗᑦ, ᐊᑐᕈᓐᓇᓯᐊᕐᑎᑕᐅᒐᓱᐊᒧᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᓯᕕᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᖕᖏᓂᕐᓴᐅᔭᖏᒻᒪᑦ ᓯᓚᒧᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᒍᑎᓪᓗᒍ. ᑌᒣᒻᒪᑦ, ᓂᕈᒥᑦᑐᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᕐᓯᒪᒍᑦᓯ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᔪᖅ, ᓯᓚᒦᓚᖓᔪᕐᑎᑐᑦ ᐅᑭᐅᕐᓯᐅᓯᔭᑦᓯᐊᓗᓯ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᔪᒋᐊᓪᓚᐅᓲᒍᒻᒥᔪᖅ ᓂᕆᒐᑦᓴᓗᑳᓂᒃ ᐅᖁᒻᒥᓘᒪᒐᑦᓴᓂᒃ ᓇᑦᓴᓯᑐᐊᕈᑦᓯ, ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᐅᒃᑯᐊᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᑎᑭᑦᓴᓂᕈᑦᓯ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᑦᓴᓂᒃ. ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕖᑦ/ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᑯᑖᓲᒍᑦᔭᖏᒻᒪᑕ ᐅᓐᓄᐊᒥ, ᐃᓪᓗᒐᓴᕐᔪᐊᓕᒻᒥᐅᑎᑑᑦᔭᖏᒻᒪᑕ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ, ᑌᒣᒻᒪᑦ ᑳᓕᖁᓇᓯ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᐅᒃᑯᐃᓚᐅᖕᖏᓂᖏᓐᓂ ᓂᕆᔭᑦᓴᓂᒃ ᓇᑦᓴᓯᒍᑦᓯ ᐱᐅᓂᕐᓴᖅ.
ᐊᑏ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒨᕆᐊᑐᓃᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᓕᕈᒃ!

ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ/ᐊᑦᔨᓕᐅᑐᕕᓃᑦ: Will Harren

ᓄᓇᓖᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᔪᑦ
ᐱᔪᒪᔭᖃᕐᐲᑦ ᐊᑑᑎᓚᐅᕐᓯᒪᖕᖏᑕᕐᓂᒃ?
ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓲᕗᑦ