ᖃᖓᑕᓗᓂ ᐊᓕᐊᖕᖑᐊᕈᑏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑎᒍᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑎᒍᑦ ᖃᖓᑕᔪᓕᒫᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᓂᒃ ᖃᖓᑕᔪᓄᑦ ᐊᓕᐊᖕᖑᐊᕈᑎᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐳᑦ ᖃᖓᑕᒍᑕᐅᓗᑭᓲᑦ (ᐳᔪᓕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ Dash 8-ᑯᑦ) ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᐅᑉ/ᐃᑲᐅᕐᓂᐅᑉ ᕿᑎᕐᖓᓂ ᐅᖓᑖᓄᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑕᔪᓄᑦ. ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃ, ᐱᖕᖑᐊᕈᑎᓂᒃ, ᑕᕐᕋᓕᔮᓂᒃ/ᐊᐅᓚᔫᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᓲᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᕈᓐᓇᓂᐊᕋᑦᓯ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑎᓯᓐᓂᒃ ᐳᐃᒍᕐᑌᓕᒋᑦᓯ.

ᓇᓗᓇᖕᖏᑐᐊᐲᑦ ᐅᑯᐊ ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᓗᒋᑦ:

  1. ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑏᑦ airplane mode-ᒧᕐᓗᒍ.
  2. Wi-Fi-ᒍᑎᒃ ᐃᑭᓗᒍ ᓇᓪᓕᐊᓂᒃ ᐊᑐᕈᒪᒻᒪᖔᕐᐱᑦ ᓇᓪᓕᑳᕋᑦᓴᓂᒃ ᓇᓪᓕᑳᕐᕕᖃᕐᓗᑎᑦ.
  3. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑕ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑕ ᐱᖁᒍᑎᖃᓅᕐᓗᑎᑦ.
  4. ᐱᑐᒌᑐᐊᕈᕕᑦ browser-ᒧᑦ ᕿᓂᕈᑎᒨᕐᓗᑎᑦ ᑌᒪ "airinuit-media.com" ᓃᓂᕐᓂᐊᓕᕋᕕᐅᒃ/ᓇᕐᓂᐊᓕᕋᕕᐅᒃ.
  5. Wi-Fi-ᒍᑎᒃ ᓄᕐᖃᑎᓗᒍ ᐱᔭᕇᑐᐊᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᒐᓕᕋᕐᑎᒧᑦ ᖃᒥᑦᓯᖁᔭᐅᓕᑐᐊᕈᕕᑦ.

 

ᖃᖓᑕᖃᑎᓐᓂᒃ ᐅᓚᐱᑦᓯᓂᐊᖕᖏᓇᑦᓯ ᓯᐅᑎᒻᒥᒑᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓯ.

ᑕᒐᑕᒐ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᔪᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᕗ

ᖃᖓᑕᓕᕈᑦᓯ
ᖃᐅᔨᔭᖃᕆᑦᓯ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ ᑕᑯᓐᓇᐅᔮᕐᑎᑕᐅᒍᑎᓂᒃ
ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ