ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔪᒧᑦ ᐃᑭᓚᐅᕐᓇᓯ - Air Inuit

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᑐᖃᓚᐅᕋᓂ.

ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓱᕐᖁᐃᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓭᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ

ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᐅᑉ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᖏᑦ/ᐃᑲᐅᕐᓂᖏᑦ

ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᓃᑦ, ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐅᐸᑦᑕᒥᓄᑦ ᓴᖑᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᑦᑎᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐃᑭᖁᔭᐅᖕᖏᑐᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑭᕕᑦᓴᓕᐅᕐᓃᑦ

ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᓗᓂ ᐊᕐᖁᓵᕈᑏᑦ