ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᒍᑏᑦ - Air Inuit

ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᑯᐊᐱᒋᐊᓖᑦ ᐃᑭᑎᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᓄᑦ/ᑎᒻᒥᔫᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᐅᑏᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᐅᕗᑦ. ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒋᐊᓪᓚᕈᑎᑦᓭᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓲᑎᒃ ᓱᒋᐊᕐᓂᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᓴᒃᑯᐃᓗᓐᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᑎᑕᐅᕐᖃᔭᖕᖏᑑᑦᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᐃᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᒪᑕ ᒪᓕᑦᑕᐅᓯᐊᕆᐊᖃᕐᐳᑦ.

ᖁᑭᐅᑏᑦ ᓴᒃᑯᐃᓗ

ᐅᓯᓕᕐᑕᐅᑎᑕᐅᓂᐅᔭᖕᖏᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᒪᓇᕐᑐᒨᕆᒍᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ