ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᑭᖕᖒᒪᓇᕐᑐᑦ - Air Inuit

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦ ᐱᐊᕋᑦᓴᓕᓐᓄᑦ/ᓄᑕᕋᑦᓴᓕᓐᓄᑦ, ᑎᒥᒥᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᓯᐊᖕᖏᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ/ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᖃᑎᖃᓚᖓᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒪᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᑖᒃᑯᐊ.

ᐱᐊᕋᓕᔭᕐᓱᑎᒃ/ᑲᒃᑲᓛᓕᔭᕐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓚᔪᐃᑦ

ᐱᐊᕋᑦᓴᖃᕐᓱᑎᒃ/ᓄᑕᕋᑦᓴᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᐃᑦ

ᐊᐅᓚᕐᖃᔭᑦᓯᐊᖏᑦᑐᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᖃᑎᖃᓚᖓᔪᑦ