• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ/ᑎᒻᒥᔫᒥ > ᖃᓄᐃᓘᕆᐊᖃᕐᓂᓄᑦ ᒪᓕᒐᖁᑏᑦ

ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᒪᔪᑦ

ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᑐᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᑦᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᒥ ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᐅᕗᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᑐᓕᒫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᕐᑐᓕᒫᑦ ᓈᓚᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ/ᑎᒻᒥᔫᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᓯᓚ ᐊᓯᑦᔨᐊᕿᑐᐃᓐᓇᕆᐊᙯᓐᓇᓕᒫᕐᒪᑦ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐱᕕᓕᒫᒥᒍᑦ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᒥᓃᖏᓐᓇᕆᐊᓖᑦ.

ᐱᓂᕐᓗᑲᓪᓚᖁᓇᒃ:
  • ᐃᑦᓯᕙᓂᓕᒫᕐᓂ ᑕᑦᓯᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑐᑎ, ᑕᑦᓯᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᕃᒍᑎ ᐃᑯᒪ ᖃᒥᑕᐅᓯᒪᓕᕋᓗᐊᕐᐸᑦ.
  • ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᑎᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᓄᓪᓗ ᐱᒪᔨᓄᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔭᐅᒍᑎᓕᒫᑎᓐᓂᒃ ᓈᓚᑦᓯᐊᓗᒋᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ.
  • ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᖃᑎᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᑦᓯᐊᖏᓐᓇᓕᒫᕐᓗᑎᑦ. ᓂᖕᖓᐅᒪᔪᑦ ᐆᒥᓱᑦᑐᓗ ᑲᑉᐱᐊᓇᕿᔪᓪᓗ ᑐᓵᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓂᐅᔭᖕᖏᑐᑦ.
ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒥᒍᑎᖃᕐᐳᑦ ᐱᖁᔭᓄᓪᓗ ᓴᐳᑦᔭᐅᓱᑎᒃ ᐃᑭᑎᑦᓯᒍᒪᖕᖏᑐᐊᕈᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᑦᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᕐᑐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑭᑎᑦᓯᖏᑦᑑᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᑖᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔪᑦ ᐃᓱᕐᕆᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᑐᒨᖁᓇᒋᑦ.

ᓇᒻᒥᓂᕐᒃ ᐃᒥᐊᓗᓯᓐᓂᒃ ᐃᒥᖃᑦᑕᕈᓐᓀᓗ<ᓯ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᕐᑕᐅᕐᑯᔭᐅᖕᖏᓚᕆᑉᐳᕐᒃ.