• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X

ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ

ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᑲᔪᖏᕐᓭᒍᑎᑦᓴᐅᓱᓂ ᐱᓇᓱᒍᑎᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᕗᖅ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᒍᑎᐅᒐᔭᕐᓱᓂ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᕋᔭᕐᑐᓂᒃ ᓄᑖᓂ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓇᓱᓕᕐᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕇᕐᑐᑐᖃᕐᓂᓗ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐊᖏᓕᒋᐊᕐᑎᓯᒍᑎᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᒍᑎᐅᒐᔭᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐱᑦᔪᔨᓂᖃᕐᕕᒋᓲᑐᖃᖏᓐᓂ. ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᐅᓯᒪᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᒍᑎᑦᓴᑎᒍ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑦᓴᐅᓱᓂ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ.

ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒋᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᑎᒍᑦ ᐱᒐᓱᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᓪᓚᓗᑎᒃ ᐱᔭᖃᕋᓱᒍᓐᓇᐳᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑖᕈᑎᓂᒃ ᐃᓄᑦᑕᐅᑎᑎᒍᑦ ᖃᖓᑕᔪᑦᓴᓕᐊᖑᒪᔪᑎᒎᕈᑎᓂᒃ, ᐃᓄᕐᓴᕆᐊᕆᓗᑎᓪᓗ ᐅᓯᑦᓴᓂᒃ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐋᕐᕿᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕿᓕᒋᐊᕆᒍᑎᐅᓇᓱᑦᓱᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖁᒣᑦᑐᓂᒃ ᐊᑭᓕᕐᑐᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓂᒃ ᐊᖏᔪᐊᓘᓪᓗᐊᖏᑦᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓄᑦ.

ᑕᑉᐱᑯᓇᖕᖓᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᒍᑕᐅᒪᑦᓱᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕐᑐᐃᒍᑎᐅᓲᓂᓪᓗ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᓕᐊᖑᒪᓲᓂᓪᓗ ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᑲᑐᑦᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᖃᑦᓰᓇᐅᒐᓗᐊᓂᒃ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᖏᕐᑕᐅᒪᓗᑎᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᒃᒐᑐᕐᑎᖏᑕ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᓗ ᑭᒃᒐᑐᕐᑎᖓᓄᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᒐᓱᒍᒪᔪᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑑᑎᓗᑎᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᒥᒃ ᐱᒍᓐᓇᖁᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᓗᒍᓗ ᐱᔭᕇᕐᐸᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒍ ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᖑᒪᑦᓱᓂ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᒐᑦᓴᔭᖅ ᑲᓇᓃᑦᑐᖅ ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒍ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ ᓱᑲᑦᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᐅᑉ ᑭᓯᑦᔪᑎᖓᓄᑦ
514 905-9419 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ ᑐᕌᕐᑎᓗᒍ.

Katutjiniq Application Form

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᑦᓯ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᑐᓴᐅᕗᓯ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐱᑦᔪᔨᕙᑦᑕᒥᓐᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ ᐱᑑᑎᓗᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1 800 361-2965-ᒧᑦ.