• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > > ᐊᑭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

ᐊᑭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐃᓚᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᓗ, ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᓪᓗ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓂᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᓄᖕᖓᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᓂᒃ/ᑎᒻᒥᔫᓂᒃ ᐊᐅᓚᒍᑎᖃᕐᑎᓯᓂᕐᓂ ᐃᓄᓐᓂᓗ ᐃᑦᓯᕕᓐᓂᓗ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᖓᑦᑕᔫᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖃᕐᓂᓄᑦ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᐅᓲᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᐳᑎᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᓯᐊᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᐅᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᓗ, ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓂᓪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᖑᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᒃᑯᐃᓗᒍ ᐅᑯᐊ ᑭᖑᓪᓖᑦ ᓇᕐᓂᓗᒋᑦ.

*Tariffs are subject to change without notice.