ᐱᔪᒥᓇᕋᓱᒍᑏᑦ - Air Inuit

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐱᐅᓯᕐᓲᑎᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑎᒍᑦ ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓲᖑᕗᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐅᑎᒧᓪᓗ ᐅᐸᑦᑕᐅᒍᒪᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐊᑭᓂᑦᑕᐅᒍᓐᓇᓂᕐᓴᐅᓱᑎᓪᓗ ᓇᐅᓕᒫᓄᑦ.


ᒪᙯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓗᑦᓯᐅᕆᒍᒪᒍᕕᓪᓘᓃᑦ, ᐱᓇᓱᒐᕐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᖑᐊᑐᐃᓐᓇᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ ᐃᑦᓯᕙᐅᑌᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᖃᑦᑕᕆᑦᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᔨᐸᓱᖏᓐᓂᒃ ᐱᒍᒪᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᒋᔭᑦᑎᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᓯᕕᒻᒧᑦ ᐃᓕᔨᒍᓐᓇᖁᑎᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᐸᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᒋᖃᑦᑕᓂᐊᕋᕕᒃᑭᑦ. ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᓗᐊᖕᖏᓂᕐᓴᒪᕆᐅᒍᓐᓇᖁᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᓕᕐᒥᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑎᒍᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑎᒍᑦ.