• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ > ᖁᑭᐅᑏᓪᓗ ᓴᒃᑯᖏᓪᓗ

ᖁᑭᐅᑏᑦ ᓴᒃᑯᖏᓪᓗ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᑐᑦ, ᐅᑭᐅᖃᕈᑎᒃ 18-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᖁᑭᐅᑎᓂᓪᓗ ᓴᒃᑯᖏᓐᓂᓗ ᓇᑦᓴᓯᒍᓐᓇᐳᑦ, ᒪᓕᑦᓯᐊᓚᐅᕈᑎᒃ ᐱᓪᓚᕆᐅᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᓕᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᓂᕐᓗᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓂᓂᒃ..

ᐱᒻᒪᕆᐅᑦᓱᑎᒃ ᐳᐃᒎᒪᑦᑌᓕᒍᑎᑦᓭᑦ: ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑐᑦ ᖁᑭᐅᑎᒃᑭᓱᑎᒃ, ᓴᒃᑯᒋᕐᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓴᒃᑯᖃᐅᑎᒃᒋᓱᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᒥ ᐅᖃᕈᑎᖃᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖕᖓᓕᖓᔪᓂᓪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᑦᓴᔭᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᓗᑎᒃ.

ᖁᑭᐅᑏᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᓇᑦᓴᑕᐅᒍᓐᓇᐳᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᕕᑯᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓯᑦᓴᓕᐊᖑᓗᑎᒃ ᐃᒣᓕᖓᑐᐊᕈᑎᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ:
  • ᓴᒃᑯᓕᕐᓯᒪᖕᖏᑐᐊᕈᑎᒃ
  • ᖁᑭᐅᑎᖃᐅᑎᒥ ᕿᕋᑕᔫᓗᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓴᓂᕋᒥᒍᑦ ᕿᕋᑕᔪᒥ ᐴᖃᑐᐊᕈᑎᒃ ᐸᓓᕐᓯᒪᔪᒥᒃ/ᐊᑦᓱᖏᐅᓯᕐᓯᒪᔪᒥᒃ
  • ᖁᑭᕆᐊᕐᖃᔦᕐᑎᑕᐅᒪᓗᑎᒃ ᐲᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖕᖏᑐᒥᒃ ᐊᑦᓱᖏᐅᓯᕐᓯᒪᓗᑎᒃ/ᐸᓓᕈᓯᕐᓯᒪᓗᑎᒃ
ᖁᑭᐅᑏᑦ ᓴᒃᑯᖏᑦ ᐃᒫᒃ ᐸᕐᓇᓯᒪᒋᐊᓖᑦ:
  • ᐴᕐᑐᓯᒪᑦᓯᐊᓗᑎᒃ ᖁᑭᐅᑎᒥᒃ ᐴᕐᓯᒪᖃᑎᖃᕈᓐᓀᓗᑎᒃ
  • ᓇᑦᓴᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᓕᑦᓯᓇᐅᖕᖏᑐᒥ ᐴᖃᕐᑎᓗᒋᑦ 5 ᑭᓗᑯᔮᒻᓗ ᐅᖓᑖᓄᕐᓯᒪᒍᓐᓀᓗᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ (11-ᓂᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖃᕐᓗᑎᒃ) ᐃᓄᒻᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᑦ ᓇᑦᓴᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ
  • ᐴᑐᖃᕐᒥᓂᒃ ᐴᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᖁᐊᖓᓂᒃ ᐴᕐᑕᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᔪᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᖁᑭᐅᑎᒥᓪᓗ ᓴᒃᑯᖏᓐᓂᓗ ᐊᐅᓪᓚᓗᑎᒃ ᓇᑦᓴᓯᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᑐᓴᐅᕗᑦ ᐃᓕᒪᓇᕐᑐᒨᕆᒍᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᕐᑎᓯᔨᖓᓂᒃ.