• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᑭᖕᖒᒪᓇᕐᑐᑦ > ᓂᒪᔭᓐᓂᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ

ᐊᐅᓚᔮᕆᐊᖃᕐᓂᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐱᕕᓕᒫᒥᒍᑦ ᐃᓱᕐᕆᖁᕚᓯ ᐱᓂᕐᓗᓂᖃᕐᑌᓕᑦᓯᐊᖁᑦᓱᓯᓗ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓲᖑᖕᖏᑐᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᖃᕆᐊᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐃᑭᒐᓱᐊᓕᕈᕕᑦ ᓂᐅᒋᐊᖃᓕᕈᕕᓪᓗᓃᑦ, ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᒥᒃ ᑫᓪᓗᐊᑕᐅᒍᑎᑦᓴᔭᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᕕᒋᒍᓐᓇᐸᑦᓯ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ ᐱᓇᓱᒍᑎᑦᓴᔭᓕᐊᖑᒪᔪᒥᒃ:
  • ᐊᐅᓪᓚᑎᕐᕕᒥ
  • ᐅᐸᑦᑕᒥᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᕕᒻᒥ
  • ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᓯᒍᑎᒃ ᓂᐅᓯᒍᑎᓪᓗ
ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᓕᐅᓕᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᑎᓯᒪᓗᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪ1ᕐᐱᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᖃᕆᐊᖃᕐᒪ1ᕐᐱᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᑐᐊᕈᕕᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᒋᒋᐊᖃᕐᓱᒋᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᑎᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᕕᐅᒍᓐᓇᐳᑎᑦ ᐅᐸᑦᑕᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᖕᖏᓂᓕᒫᕐᓂ.