• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᑭᖕᖒᒪᓇᕐᑐᑦ > ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᖃᑎᖃᕐᓂᖅ

ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᖃᑎᖃᕐᓂᖅ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᖁᓄᓪᓕᕈᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᐃᓄᖃᐅᑎᖓᓃᑎᑦᓯᓲᖑᖕᖏᓚᑦ, ᑌᒣᒍᓐᓇᑐᑐᐊᖑᑎᑕᐅᓲᖑᕗᓪᓗ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᔭᑦᓴᖁᑎᖃᕐᑐᑦ (ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑐᒍᑦ ᐃᑲᐅᕐᓂᓂ/ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᕐᓂ 24-ᓂ ᐊᐅᓪᓚᓂᐅᓛᕐᑑᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ).

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᑭᑎᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐱᐅᓯᖃᕐᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕐᕕᒥ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᑎᑐᑦ ᐃᑭᔭᐅᔪᑦᓴᓕᐊᑎᑐᑦ ᐊᑭᓕᐅᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᕐᑐᓂᒃ ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᐅᓲᑦ ᑐᖕᖓᕕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ:

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᓯᔭᐅᒍᑎᖏᑕ ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖏᑦ

Gᐱᒋᐊ3ᓗᑎ4 ᔫᓂ !, @)!#-ᒥᑦH

ᐆᒪᔪᒃᑭᕈᑏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᑭᓕᐅᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖏᑦ

ᐅ3ᑯᒣ8ᓂᒋᒃ Gᐆᒪᔫᓪᓗ ᐆᒪᔪ3ᑲᐅᑎᐅᓪᓗH

$105.00 - $114.98*

22 kg/ᑭᓗᑯᔮᒻᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᔪᑦ

$157.50 - $172.46*

23 kg/ᑭᓗᑯᔮᒻᓂᑦ 45 ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ

$236.25 - $258.69*

45 kg/ᑭᓗᑯᔮᒻ ᐅ1ᒐᑖᓂ GWᓪᓗᑯᒋᐊᓕᑎᒍᑦ ᐊᐅᓗᑕᐅᓂᕆᐊᓕᒃH  

*ᑖᒃᓯᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ
Cages

  • ᕿᕋᑕᔪᓪᓚᕆᐅᓗᑎᒃ ᕿᑐᑦᑐᔭᐅᓗᑎᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᐆᒪᔪᖃᐅᑏᑦ ᐊᑕᓯᕐᒥᒃ ᐆᒪᔪᕐᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᕐᑕᐅᔪᓐᓇᐳᑦ ᑭᑭᐊᖕᒥᑦ ᓴᓇᒪᔪᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᕕᖃᖕᖏᓚᑦ.
  • ᕿᒻᒥᖃᐅᑏᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᖏᕐᑕᐅᒪᒋᐊᖃᕐᐳᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᓄᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᒥ ᐋᕐᕿᑕᐅᓗᑎᒃ.
  • ᐴᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ ᓈᒻᒪᕆᐊᓕᒃ ᐆᒪᔪᖁᑏᑦ ᓂᑯᕕᒍᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑦ, ᑫᕙᓪᓚᕈᓐᓇᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖁᐱᒍᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓱᕐᕆᓯᐊᕐᓗᓂ, ᒪᓕᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᖅ, ᒪᓕᒐᖓ 142 ᐊ). ᐆᒪᔪᖃᐅᑎᐅᑉ ᒥᑭᓗᐊᕐᓂᑯᖓᓄᑦ ᐆᒪᔪᖁᑏᑦ ᑌᒣᓘᕈᓐᓇᖏᑉᐸᑦ, ᐊᖏᕐᓂᐊᖏᑦᑐᒍᑦ ᐃᑭᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ.
  • ñb5nsic1qM5 xysJc3X5, ra?3gc3X5, x3dN3gc3X5, ci7mgc3X5 s{?l8î5 gdJc3X5 ßmJu4 syy/[ix8i4.
  • ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐃᑦᓯᕕᖏᑦᑕ ᐊᖏᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ ᐃᓱᖃᕐᑎᑕᐅᕗᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᕐᖁᐃᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑦᓯᕕᓐᓂᒃ ᓇᑦᓴᕈᓐᓇᑎᑦᓯᓂᐅᑉ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᐅᑉ ᓱᓕᒍᓐᓇᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᑭᔪᓕᒫᓄᑦ. ᑌᒣᒻᒪᑦ ᑐᑦᓯᕋᕐᐳᒍᑦ ᐃᓄᒃ ᐃᑭᒪᒍᔪᖅ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᓇᑦᓴᓗᓂ ᐅᖃᖃᑦᑕᖁᑦᓱᒍ ᐆᒪᔪᒃᑭᕈᑎᒋᓛᕐᑕᒥᓂᒃ ᖁᒥᐅᑎᓕᐅᓕᕈᓂ ᐃᓂᑦᓴᒥᓂᒃ. ᓱᕐᖁᐃᑐᒥᒃ ᐃᓂᖃᓛᕐᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᕈᑎᒥᒃ ᐅᓯᔨ ᐱᑎᑦᓯᓂᐊᖕᖏᑐᖅ ᐆᒪᔫᑉ ᐃᑦᓯᕕᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᐃᑦᓯᕕᒃᑭᐊᖑᒍᓐᓇᑐᓄᑦ ᖄᖏᐅᑎᒍᑎᑎᑐᑦ ᐃᓂᖃᕐᐸᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑭᒍᓐᓇᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ.
ᐊᖏᓂᕐᓴᒪᕆᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᖃᑎᖃᓛᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕆᐊᖃᕐᐳᑎᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐅᓯᑦᓴᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᓂᒃ ᐋᕐᖀᖃᑎᒋᒋᐊᕐᑐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᑎᑦᓴᓂᒃ.