ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᓯᔭᐅᓂᕐᒥ

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᐅᕗᑦ ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᑦᓴᑕᖏᑦ ᐃᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᐃᓓᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᐅᓚᒍᑎᖃᕐᑎᓯᕕᖓᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ.

ᑐᓂᒪᒍᑎᖃᓪᓚᕆᑦᓱᑕ ᐱᐅᓂᕐᐹᓯᐊᑎᒍᑦ ᐱᒍᑦᔨᒐᓱᐊᓲᒍᕗᒍᑦ ᐱᑦᔪᔨᔭᑦᑎᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᓯᐊᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᓱᑕ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒋᔭᑦᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᒪᑦᓯᐊᓗᑕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᕕᙯᓐᓇᓕᒫᒋᐊᖃᕐᓂᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᓄᑦ. ᑌᒣᑦᑑᒪᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᖕᖑᐊᓂᖏᑦ ᐃᓕᑦᓯᓄᑦ ᓇᓗᓀᕐᓯᒪᔭᕗᑦ ᑕᑲᒃᑯᐊ.ᓂᒃ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᑦᓴᓕᑐᐊᕈᕕ. ᐊᐱᕆᒍᑎᑦᓴᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ.

ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᖁᔭᐅᖕᖏᑐᐃᑦ, ᐊᐅᓪᓚᕋᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᓄᕐᖃᑎᑕᐅᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᖑᕙᒋᐊᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᓐᓄᑦ/ᐃᑲᐅᕐᓃᓄᑦ ᒪᕐᕉᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ ᐊᓯᐅᔪᕕᓂᐅᑐᐊᕐᐸᑦ ᓱᒃᑯᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑐᐊᕐᐸᓘᓐᓃᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᖏᑦᑕ ᒪᓕᒐᖃᕐᕕᐅᒍᑎᖏᑦᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕐᑎᓯᕕᐅᒍᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔪᒃᑰᑐᐃᑦ/ᑎᒻᒥᔪᒃᑰᑐᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ.ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᓯᐊᒍᒪᑐᐊᕈᑦᓯ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᑦᓯᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᓕᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᕕᖃᕈᓐᓇᑐᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕈᓐᓇᓱᓯ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᒍᑎᓕᕆᔩᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒥᑦᑎᐊᖏᓐᓂᒃ

ᐊᐅᓚᒍᑎᒋᔭᕐᐱᑦ ᐃᒣᑦᑑᒋᐊᖃᕐᓂᕋᐃᒍᑎᖏᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᓗ ᐃᓘᓐᓇᓯᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᓯᒪᔪᐃᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᒋᔭᑦᑎᓂᒃ

ᕿᒥᕐᕈᔭᖃᕐᓂᖅ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓴᓂᒃ
ᕿᒥᕐᕈᓯᐊᒃᑭᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑐᑦᓴᓕᐊᑎᓐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᑦᓴᓕᑐᐊᕈᕕ. ᐊᐱᕆᒍᑎᑦᓴᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ.

ᐃᓄᐃᒃᑯᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓪᓚᒍᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑎᒻᒥᔫᑉ/ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑎᑭᕝᕕᒋᓚᖓᔭᖓᓂᓪᓗᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓚᖓᔭᖓᓂᓪᓗᓃᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᑐᓴᐅᕗᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓇᓱᑦᑕᐅᕕᑦᑎᓄᑦ

ᐊᓯᑦᔩᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᓕᐊᕕᓂᑎᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-361-2965 ᓯᕿᕐᖑᔭᖅ/ᓯᕿᓂᖁᑎ ᐅᓪᓛᒥᑦ 8:00-ᖑᒥᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐅᓐᓄᑯᑦ 8:00-ᖑᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 9:00-ᖑᒥᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 5:00-ᖑᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖕᖑᐊᓂᓗ ᐅᓪᓗᓂᓗ ᕿᑲᕐᓇᓂ

1-           ᐊᖏᕐᓯᒪᓂᕋᕈᑎᐅᔪᓪᓗ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᖏᓪᓗ ᐊᑐᕐᐸᑕᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᒍᑎᒋᕙᖏᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑕᖏᑦᓱᐊᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖏᑦ ᐋᕐᕿᑕᐅᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᖑᓂᕋᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦᑯᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᓯᒪᔭᖏᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᖃᖓᑕᓐᓇᓯᐅᓕᕈᕕᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᐱᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᕕᖏᓐᓂ ᐊᑖᓂᓗ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂ.

ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᑎᐅᒋᐊᓖᑦ

 1. ᑭᓇᐅᓂᕐᒨᓕᖓᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ : ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐃᑭᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᒥᓂ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᓚᖓᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᕙᒪᒃᑯᓄᑦ-ᐋᕐᕿᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᑦᔨᖑᐊᒥᓂᒃ ᐊᑦᔨᖑᐊᕐᑕᓕᒻᒥᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓄᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᒥᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖃᕐᑎᓗᒍ ᐊᑎᖓᓂᒃ, ᐃᓅᓕᕐᕕᕕᓂᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓᓂ, ᐊᕐᓇᐅᒪᖔᑦ/ᐊᖑᑕᐅᒻᒪᖓᓪᓗᓃᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐅᑯᐊ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖓᓃᒍᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᒃᑯᔫᒥᒃ ᐊᖁᒍᓐᓇᐅᑎᓗᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᕐᓚᐅᓗ ᐊᓯᐊᓅᕈᓐᓇᐅᑎᓘᓐᓃᑦ. ᖃᖓᑦᑕᔫᓚᖓᔪᑦ ᑐᓂᔨᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓄᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᓂᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᑕᕐᑕᐅᒪᒍᑏᒻᒥᓂᒃ ᐊᑦᔨᖑᐊᕐᑕᖃᖕᖏᑲᓗᐊᕐᐸᓃᒃ, ᐁᑉᐸᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑕᖃᑦᓴᓚᐅᕐᐸᑦ ᐊᑎᖓᓂᒃ, ᐃᓅᓕᕐᕕᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᕐᓇᐅᐸᓪᓗᓃᑦ/ᐊᖑᑕᐅᑉᐸᓗᓐᓃᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓅᓕᕐᓯᒪᓂᕋᕐᑕᐅᒍᑎ.
 2. .ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᐅᑉ ᐅᒃᑯᐊᓇᖓ: ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᒋᐊᖃᓕᕐᐳᑎᑦ ᐃᕐᓯᕕᓐᓂᐅᕕᓪᓗ/ᐃᑦᓯᕕᑎᓐᓂᓗ ᐅᓯᑦᓴᓕᐅᕆᐊᕐᑐᓗᑎᒃ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᓇᖅ ᐅᒃᑯᐊᓇᕐᓯᒍᑦᔭᐅᓚᐅᕐᑎᓇᒍ ᐅᓇᓂ ᐊᑖᓂ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᓕᓐᓇᖏᑦ. Lᐃᓚᒋᔭᒋᐊᓪᓚᒥᔪᖅ, ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᒻᒦᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐅᓇᓂ ᐊᑖᓂ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᓕᓐᓇᖏᑦ ᓇᓪᓕᐅᑎᓚᐅᖕᖏᓂᖏᓐᓂ. ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᒻᒦᕕᒋᒋᐊᓕᓐᓂ ᑭᖑᕃᒍᕕᑦ ᐃᓂᑦᓴᕕᓂᕐᓂᒃ ᐋᑕᐅᒐᔭᕐᑐᑎᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᓕᐊᕕᓂᑎᑦ ᖁᔭᓈᕐᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᐃᑲᐅᕐᓃᑦ/ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᕗᑦ ᐊᐅᓪᓚᓇᐅᑉ ᐃᑲᐅᕐᓂᖓᓂᑦ/ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᖓᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᓱᑎᒃ.

ᒥᕝᕕᒃ

ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᑯᑦ ᐊᓂᒍᑎᓯᒪᒋᐊᓖᑦ

ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᑦ ᐅᒃᑯᐊᓇᖏᑦ

ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ ᐱᐋᕐ ᐃᓕᐋᑦ ᑐᕈᑑ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ

ᑯᐯᒃ ᓯᑎᐅᑉ ᒥᕝᕕᖓᓂ ᔮᓐ ᓚᓵᔅᒥ

90 ᒥᓇᑦᓯᓂ ᐊᐅᓪᓚᓇᐅᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ

45 ᒥᓇᑦᓯᓂ ᐊᐅᓪᓚᓇᐅᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ

60 ᒥᓇᑦᓯᓂ ᐊᐅᓪᓚᓇᐅᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ

ᑰᒃᔪᐊᖅ, ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ, ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᒃᔪᐊᕋᐱᐅᑉ ᒥᕝᕕᖏᑦ 60 ᒥᓇᑦᓯᓂ ᐊᐅᓪᓚᓇᐅᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ 45 ᒥᓇᑦᓯᓂ ᐊᐅᓪᓚᓇᐅᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ

 

 1. ᓱᕐᖁᐃᑐᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᓛᕐᓂᕋᕐᓗᑎᒃ ᐋᕐᖀᒋᐊᑦᓯᐊᕈᓐᓇᐳᑎᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓇᓱᑦᑕᐅᕕᖓᓐᓂ airinuit.com-ᒥ ᓇᕐᓂᓗᒍᓗ ᐃᒣᓕᔪᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖅ "flight status" ᖃᕆᑕᐅᔭᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᓄᑦ, ᐊᖃᒍᓕᑐᐊᕈᕕᑦ (ᖃᐅᑉᐸᑦ ᐊᐅᓪᓚᓛᓕᑐᐊᕈᕕᑦ).
 2. ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓯᐊᕕᓃᑦ ᐃᓄᒻᒥ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐃᑭᒍᑎᓴᓕᐅᕐᕕᒥᓗ ᐃᓂᑦᓴᑕᕕᓃᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᐊᑎᔭᐅᔪᓐᓇᒥᒐᑎᒃ.
 3. ᐃᒻᒥᓂᕿᓗᑎᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᓕᐊᕕᓂᑎᓐᓂᒃ ᐊᓯᑦᔨᕆᑐᐊᕈᕕᑦ ᐊᑭᓖᒋᐊᒃᑲᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᐳᑎᑦ. ᐊᐅᓚᓂᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᕐᖃᔭᖕᖏᑐᒥᒃ ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕐᓯᒪᓗᑎᑦ, ᐃᓄᐃᒃᑯᓄᑦ ᐊᓯᑦᔩᒍᓐᓇᕕᖃᖕᖏᓚᑦ ᐅᑎᕐᑎᓯᒍᓐᓇᕋᑎᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᓂᑦᓴᒥᓂᒃ ᖁᔭᓈᓯᖏᓐᓇᑐᖃᕐᐸᑦ ᐋᓐᓂᐊᒧᓪᓗᓃᑦ ᐊᑐᕐᖃᔦᕐᑐᖃᕐᓂᐸᑦ.
 4. ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᓕᕈᕕᑦ ᐅᓯᑦᓴᒋᐊᑎᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᓄᑦ 20 ᑭᓗᑯᔮᒻᓄᑦ (ᐅᖁᒣᓐᓂᓄᑦ 44-ᓄᑦ) ᑎᑭᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᑯᑦ ᐅᓯᓕᐅᑎᔭᐅᑎᑕᕕᓂᑎᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ 30 ᑭᓗᑯᔮᒻᖑᓗᑎᒃ (66-ᖑᓗᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓃᑦ) ᐊᐅᓪᓚᑎᕐᑐᓄᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒥᓪᓗᓃᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖁᒣᓐᓃᑦ ᐅᖓᑖᓄᕈᑎᓕᒫᑦ ᐊᑭᖃᕐᑐᑦ. ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗᓃᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᖃᑐᐊᕈᑎᒃ 32 ᑭᓗᑯᔮᒻ ᐅᖓᑖᓂ (70 ᐅᖁᒣᓐᓃᑦ) ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐃᑭᔪᑦᓴᓕᐊᖑᒋᐊᓪᓚᕕᖃᖕᖏᑐᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᑯᑦ.
  ᒪᕐᕉᓂᒃ (1) ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᓂᕈᒥᐊᕈᓐᓇᕕᖃᕐᑎᑕᐅᒻᒥᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓈᒻᒪᓯᐊᕆᐊᓖᒃ ᑌᑯᖓ ᒥᕝᕕᓂ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕆᖃᖓᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒧᑦ ᑐᕐᖁᒍᓐᓇᓯᐊᑐᐊᕈᑎᒃ. ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᓂᕋᕐᑕᐅᕗᖅ ᐊᓪᓚᖁᑎᐅᔪᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑏᓪᓗ/ᐄᔭᒉᓪᓗ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᔪᒦᑎᑕᐅᑉᐸᑕ, ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᑲᓪᓚᓂᕐᐸᑕ ᓵᑕᐅᑦᔪᑎᖃᕈᓐᓇᕋᔭᖕᖏᒪᑕ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᑦᓯᕕᓐᓅᓕᖓᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒥ airinuit.com–ᒥ ᑕᑯᒋᐊᕐᑕᐅᕕᖏᓐᓂ. 
 5. ᐱᓂᕐᓗᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓃᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐃᓕᒪᓇᕐᑐᑦ ᐱᖁᑏᑦ ᐴᕐᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖃᖕᖏᓚᑦ ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ ᐃᓗᐊᓐᓄᓗᓐᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔪᒧᓪᓗᓃᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᓗᓂ ᐃᑭᔭᐅᓚᖓᔪᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐸᓯᔭᐅᑦᔪᑎᖃᕈᓐᓇᖏᓪᓚᑦ ᓱᔪᓲᓄᑦ, ᐃᓪᓕᓇᕐᑐᓄᑦ, ᓇᒃᒍᐊᒥᐅᑕᓄᑦ, ᐃᒪᓕᓐᓄᑦ, ᐱᓇᓱᒐᖁᑕᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᑦᓴᔭᑎᒍᑦ ᓴᑑᑎᑦᓴᔭᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖕᖑᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᓯᑯᑦᓴᔭᓄᑦ, ᐃᑯᒪᐅᑎᒨᕐᑐᔭᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᑦᓴᔭᖏᓐᓄᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᑦ, ᐊᑦᔨᓕᐅᕈᑎᓄᑦ, ᐊᕐᔮᖓᔪᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᓯᖁᑦᑎᒍᐊᕐᑑᓱᑎᒃ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ – ᓂᐅᕕᐊᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᕈᓐᓇᐳᑦ ᕿᐱᓗᒍᒪᒍᑎᓪᓗ ᐅᓯᖕᖏᑑᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐃᑦᓯᕕᒋᔭᐅᔪᓂᓪᓗᓃᑦ, ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᑭᓕᐊᖑᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒪᓕᒐᖁᑎᒥᓂᓪᓗᓃᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐱᖁᔭᑎᒎᕐᑐᑕᖏᓐᓂ, ᐊᓯᐊᒍᓪᓗᓃᑦ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᖁᔭᓃᑦᑐᓂᒃ. ᐊᐱᕆᔭᐅᒍᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᐳᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᓐᓂᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕈᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᐅᑎᑦᓯᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᒋᓚᖓᑐᐊᕈᕕᐅᒃ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᒥ ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕈᑎᒋᓗᒍ.

ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᓂᖏᓪᓗ

ᖃᖓᑦᑕᔫᖅ/ᑎᒻᒥᔫᖅ ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᑕᐅᑐᐊᕐᐸᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᑐᐊᕐᐸᓘᓐᓃᑦ ᓂᕆᐅᓐᓇᖏᑦᑐᑎᒍᑦ ᐱᓀᓗᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐱᒍᓐᓇᕕᓕᒫᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑦᑕ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓯᐊᒋᐊᖃᕐᑐᒍᑦ ᑎᒻᒥᔪᕐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓀᓗᑦᓯᓂᑦᑎᓄᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᔪᓂᒃ ᑎᒻᒥᔫᒥᑦᑐᓂᒃ/ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᑦᑐᓂᒃ. ᑐᓴᕐᑎᓯᑦᓴᐅᑎᒋᒐᓱᐊᓲᒍᔪᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦᑕ, ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓱᑕᓗ ᓱᒧᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᓚᕿᒻᒪᖔᑦᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᓚᕿᒻᒪᖔᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖅ/ᑎᒻᒥᔫᒥᖅ:

 • ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᓴᐅᑎᒋᒐᔭᕐᑐᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᑐᐊᕈᑦᑕ ᕿᖑᕙᓚᕿᒍᑎᒋᔭᑦᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᔭᓚᖓᖕᖏᓂᑦᑎᓂᒃ, ᑌᒪ;
 • ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᐅᑉ/ᐃᑲᐅᕐᓂᐅᑉ ᕿᑎᕐᖃᖓ ᓈᑐᕐᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐅᓪᓚᕚᓪᓗᓚᖓᑐᐊᕐᐸᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖅ/ᑎᒻᒥᔫᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓯᔭᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᖏᑦ ᐋᕐᕿᑕᐅᒋᑐᐊᕐᐸᑕ;
 • ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᑖᑦᓴᑐᐊᕈᑦᑕ ᑐᓴᕐᑎᓯᑦᓴᐅᑎᒋᒐᔭᕐᑐᒍᑦ.

ᐊᑯᓂ ᑭᖑᕙᕆᐊᑯᑖᕐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᒪᑯᑖᕐᓃᑦ

ᐃᓚᖏᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕕᑦᑎᒎᑐᐊᕐᐸᑕ ᐅᑯᐊ ᐊᓯᐊᒍᑦ, ᓯᓚᕐᓂᓗᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒻᒥᔪᕐᓂᐊᕕᒃ ᐱᑦᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᑦ ᐊᒥᓱᓗᐊᕐᑐᐃᑦ ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᑦ ᑕᕝᕗᖓᑦᓭᓇᖅ ᒥᒐᓱᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓚᐱᑕᐅᒍᑦᑕ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᓪᓚᕕᒋᕐᖃᔭᖕᖏᑕᕗᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᑦᔪᑎᖃᒐᓗᐊᕈᑦᑕ ᑭᖑᕙᕐᑕᐅᒍᑎᕗᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᓚᕿᒍᑦᑕ, ᐱᓇᓱᑦᑎᕗᑦ ᐱᕕᓕᒫᒥᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒐᓱᐊᖃᑦᑕᓚᖓᔪᑦ ᐃᓕᑦᓯᓂᒃ.

ᑲᒪᒍᓯᐅᒋᐊᓖᑦ

ᐃᐊ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒋᐊᓪᓚᕕᖃᖕᖏᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᑦᓴᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑎᑕᐅᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖅ, ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖃᕈᓐᓇᑐᒍᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

 • ᐃᐊ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᖏᑦᑐᕕᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᒐᔭᕐᑐᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖃᓕᕐᒥᐸᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖃᓕᕐᒥᐸᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐋᕐᕿᓱᐃᒍᑦᔨᒐᔭᕐᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕈᑎᑦᓴᖏᑦ ᐊᓯᑦᔨᓗᒋᑦ, ᐊᑦᓯᔨᒋᐊᖃᑐᐊᕐᐸᑕ, ᐊᑭᖃᒋᐊᓪᓚᕋᔭᖕᖏᑐᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓴᖏᑦᑕ ᐊᑦᓯᔨᑕᐅᒍᑎᖏᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᒍᑌᕈᑎᕕᓂᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ;
 • ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᑎᑕᐅᓲᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᒍᒪᔭᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᕐᒥᒃ.

ᖃᖓᑦᑕᕈᑎᐅᓚᖓᔪᖅ ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᑕᐅᑐᐊᕐᐸᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᑐᐊᕐᐸᓘᓐᓃᑦ ᐃᐊ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕕᖃᒐᓗᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᓇᕐᑑᔪᕆᑦᓯᐸᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑕᕐᕿᒋᐊᖃᓚᕿᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᕋᓱᐊᕐᑐᐃᑦ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᓐᓂ/ᐃᑲᐃᓃᓂ ᒪᕐᕈᓂ ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᒋᐊᓕᕕᓂᕐᒥᓂ, ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖃᒋᐊᖃᕐᑐᒍᑦ ᐅᖃᑦᑕᐅᕋᑖᖃᑦᑕᑫᓐᓇᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖃᒋᐊᓪᓚᒋᐊᖃᕐᒥᔪᒍᑦ ᐅᑯᓂᖓ:  

  • ᓂᕆᑎᑦᓯᒐᔭᕐᑐᒍᑦ ᐃᒥᕋᑦᓴᓂᓪᓗ ᓈᒻᒪᒐᓱᐊᕐᑐᓂᒃ, ᖃᖓᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᐅᑕᕐᕿᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ, ᐅᓪᓘᓂᖓ ᐅᓐᓄᐊᒍᒻᒪᖔᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒻᒥᔪᕐᓂᐊᕕᐅᑉ ᓇᔪᕐᑕᖓ ᓇᓂᓐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᒻᒥᓗᒍ;
  • ᓯᓂᑦᑕᕕᒻᒦᑎᑦᓯᒐᔭᕐᑐᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᒍᖕᖏᑐᐃᑦ ᐅᓯᔭᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᓐᓇᑐᓂ ᓯᓂᑦᑕᒋᐊᖃᓚᕿᑐᐊᕐᐸᑕ ᐅᓐᓄᐊᒥ, ᐱᕕᖃᑐᐊᕐᐸᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᓯᓗᐊᕌᓗᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑕ ᑎᒻᒥᔪᕐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ, ᐊᐅᓚᒍᑎᖃᕐᑎᓯᒐᔭᕐᒥᔪᑦ ᓯᓂᑦᑕᕕᒻᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓅᑦ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᒋᓚᖓᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒻᒥᔪᕐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᕐᓱᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᕆᐊᕐᑐᒋᐊᖃᓕᑐᐊᕈᑎᒃ.

ᖃᖓᑦᑕᕈᑎᐅᓚᖓᔪᖅ ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᑕᐅᑐᐊᕐᐸᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᑐᐊᕐᐸᓘᓐᓃᑦ ᐃᐊ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕕᖓᑎᒎᒐᓗᐊᕐᐸᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᓐᓂ/ᐃᑲᐅᕐᓃᓂ ᒪᕐᕉᓂ ᐅᑕᕐᕿᔪᕕᓂᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᒋᐊᖃᕋᔭᕐᑕᕕᓂᕐᒥᓂ, ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖃᕋᔭᕐᒥᔪᒍᑦ, ᐅᖃᕐᑕᐅᕋᑖᑫᓐᓇᑐᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒍᓐᓇᐅᑎᐅᒐᓗᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖃᒋᐊᓪᓚᕈᓐᓇᒥᔪᒍᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

 • • ᐃᐊ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᖃᖓᑦᑕᓕᕐᒥᐸᑕ ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓴᖏᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐋᕐᕿᑕᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᓕᓐᓄᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᑭᕕᑦᓴᐅᓕᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᕐᓱᑎᒃ ᐃᐊ ᐃᓄᐃᒃᑯᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑭᕕᐅᒍᓐᓇᓗᑎᒃ ᐅᓯᔭᕕᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐅᑎᕈᑎᖏᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᒐᔭᕐᒥᔪᑦ, ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᒋᐊᖃᑐᕐᐸᑕ, ᐊᑭᓕᕆᐊᓪᓚᒋᐊᑐᒍᓐᓀᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐅᑎᕐᑎᓯᕕᐅᓗᑎᒃ ᐃᑭᒍᑌᕈᑎᕕᓂᖓᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖏᑐᐊᕐᐸᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖓᑕ ᐃᓚᖓᓂᒃ.
 • • ᐅᑎᕐᑎᓯᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᓐᓇᒋᐊᖃᕐᐳᑎᑦ, ᐅᐸᑦᑕᓄᑦ ᑎᑭᑦᑎᕕᓂᐅᒍᕕᑦ ᑎᑭᕝᕕᒋᒋᐊᖃᕋᔭᕐᑕᕕᓂᕐᓄ ᑎᑭᕚᓪᓗᑐᕕᓂᐅᒍᕕᑦ ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ/ᐃᑲᐅᓃᑦ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᓈᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒋᑦ, ᑕᒪᑐᒪᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᔪᐃᑦ ᐊᐅᓚᔨᐊᕗᑦᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑭᒍᑎᖏᑦᑕ ᐊᑭᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᓯᐊᕈᓐᓇᑐᑦ.
  3-6 ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ/ᐃᑲᐅᕐᓃᑦ $125
  6-9 ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ/ᐃᑲᐅᕐᓃᑦ $250
  9+ ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ/ᐃᑲᐅᕐᓃᑦ $500

ᖃᓄᕐᑑᕈᓐᓇᐅᑎᑎᑦ

ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᓃᕕᑦ/ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᓂᐅᕕᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᖃᒍᒪᑐᐊᕈᕕᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒋᓲᑦᑎᓂᒃ, ᐊᓪᓚᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᐅᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᓂᒃ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓯᒪᓕᑐᐊᕈᑦᑎᒋᑦ ᐅᖄᓚᕕᖃᕋᔭᕐᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ. ᐅᓐᓂᓗᕐᕕᖃᕈᓐᓇᒥᔪᑎᑦ Canadian Transportation Agency. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ; ᑭᖑᕙᕐᑎᑕᐅᓂᕕᓂᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓀᑎᑕᐅᓂᕕᓂᓯ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒍ ᐅᓐᓂᓘᑎᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕐᑎᓯᕕᐅᒍᒪᐅᑎᑎ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᓱᑎᒃ. ᐃᐊ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᓃᕕᑦ/ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᓂᐅᕕᑦ ᐱᔪᕕᓂᐅᓗᑎᒃ ᐅᓗᐃᑦ 30 ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒋᐊᓖᑦ ᐱᔪᕕᓂᐅᓂᕋᕐᓗᑎᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒋᔭᕐᓃᕕᑦ/ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᕆᔭᕐᓂᐅᕕᑦ.

ᖃᖓᑦᑕᕕᒋᒋᐊᓕᒻᒥᓂ ᑭᖑᕙᕐᑐᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓴᖑᑎᑕᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑦᓯᐊᖏᑦᑐᒥᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᑎᒃ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖃᕐᑎᐅᖏᓪᓚᑦ ᑐᔪᕐᕕᐅᕕᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᓄᓇᒃᑯᔫᒃᑯᓘᓐᓃᑦ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᖃᕐᑎᓯᔨᐅᓇᑎᒃ ᐊᓯᐊᒍᓪᓗᓃᑦ ᑲᒪᔨᐅᓇᑎᒃ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᒋᐊᓕᓕᕕᓂᐅᑉᐸᑦ ᑌᒣᓕᖓᕗᓪᓗ ᖃᖓᑦᑕᔫᖅ ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓚᖓᔭᒥᓂᒃ ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᑎᓯᒋᐊᓕᕕᓂᐅᑐᐊᕐᐸᑦ ᓯᓚᐅᑦᓯᐊᖏᑦᑐᒥᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᓂ.

 

ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᓂᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐃᓄᑦᑕᓚᖓᓯᓐᓂᐸᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᐅᑎ

ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᓂᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐃᓄᑦᑕᓚᖓᓯᓐᓂᐸᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᐅᑎ ᐃᓛᓃᕐᓱᑕ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᑭᒪᔪᑦᓴᓕᐅᓲᖑᖕᖏᓚᒍᑦ. ᕋᓗᐊᕐᑎᓗᒍ ᐊᓯᐊᒎᕐᕖᕈᓐᓇᑐᑦ ᑎᑭᐅᑎᓲᖑᒻᒥᒪᑕ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ ᐊᑐᕆᐊᖃᓯᓲᖑᔪᒍᑦ ᒥᑭᓂᕐᓴᒥᒃ ᖃᖓᑦᑕᔪᒥᒃ, ᐅᕝᕙᓗᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᐃᓪᓕᖓᔪᖃᕐᓱᓂ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖓ, ᑌᒣᓕᕐᒪᑦ ᐃᓃᓐᓂᐊᓯᓲᑦ. ᑌᒣᓕᖓᔪᒦᓕᕋᑦᑕ ᐊᑑᑎᒋᐊᖃᖃᑦᑕᓲᖑᔪᒍᑦ ᐊᖏᕈᓐᓇᑐᕐᓯᐅᓯᑦᓱᑕ ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᐃᑭᔪᑦᓴᓂᒃ ᐃᓱᐃᓪᓕᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑐᐊᕐᐸᑕ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᐱᓀᓗᑦᓯᓂᖓᓄᑦ.

ᐃᓃᓐᓂᐊᓯᐊᕿᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᕐᑐᖃᕐᖃᔭᖕᖏᐸᑦ ᓂᐅᖁᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐊᖏᖕᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᒍᑦ ᐃᑭᒍᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᓗᑎᒃ ᐃᑭᑎᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ. ᐊᑦᔨᐅᖏᒍᑎᖃᒐᓛᐱᑦᓱᓂ, ᐃᑭᒋᐊᓕᕕᓂᐅᓗᑎᒃ ᐃᑭᖃᔭᐅᒍᓐᓀᓂᕈᑎᒃ ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᑖᕈᓐᓇᑐᑦ. ᒪᓕᒐᖏᑦᑕ ᐊᒃᓚᑕᐅᓯᒪᐅᑎᓕᒫᖏᑦ ᑕᑯᒍᓐᓇᑕᑎᒃ ᐃᑭᒍᑎᒥ ᐊᒃᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᓂᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓂᒃ

ᐱᕕᓕᒫᑦᑎᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑑᑎᑦᓯᖓᓱᓲᖑᔪᒍᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᒦᑦᑐᓴᐅᒻᒪᖔᑕ ᐱᐊᕃᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 14 ᐊᑖᓄᑦ ᖃᓂᑦᑑᒍᓐᓇᕕᓕᒫᖓᓄᑦ ᖃᓂᑕᖃᕐᑎᒐᓱᐊᕐᓱᒋᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᒥᓂᒃ, ᑲᒪᔨᒥᓂᒃ ᐊᑭᖃᕆᐊᓪᓚᑎᑦᓯᒐᑕ. ᑲᔪᖏᕐᓴᐸᑦᓯ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᑲᐱᑦᑎᓯᓂᐅᓲᒥᒃ ᕿᑐᕐᖓᕇᓂᒃ ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖃᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᐊᕋᑦᓯ ᓴᓂᓪᓕᕇᓪᓗᓯ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᐃᓘᓐᓇᒐᓚᖏᓐᓂ ᖃᖓᑕᓂᑦᑎᓂᑦ ᐅᕙᓂ ᐃᑦᓯᕙᓚᖓᔪᑎᑦ ᓚᓲᖑᖕᖏᒪᑕ.

ᐆᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᑭᒪᔪᑦ

ᓇᐅᓘᓐᓃᑦ ᐆᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᐊᕈᑎᐅᑐᐃᓐᓇᖃᔭᖕᖏᑐᖅ ᐃᓄᑦᑕᕕᒻᒦᖃᑕᐅᓗᓂ.

ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᖃᓲᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᓕᓐᓂᒃ ᐃᑭᒪᔪᓂᒃ ᐃᑭᒪᖃᑕᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖁᑦ ᒪᓕᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᓗ ᐱᖁᔦᑦ ᐊᒃᓚᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑭᒍᑎᒥ ᐊᒃᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒍᑎᑐᐃᓀᓀᑦ ᐃᑭᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓚᖓᖕᖏᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑭᒻᒪᕕᖓᓐᓂ.

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᒧᑦ ᐆᒪᔪᖁᑕᐅᔪᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᖏᑦᑐᑦ.

ᑐᑭᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐃᕐᓯᕖᑦ/ᐃᑦᓯᕖᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕐᑕᐅᒍᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑕ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ

ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕐᑕᐅᓂᖅ ᐊᓯᐅᔪᓄᑦ, ᑭᖑᕙᕐᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᖁᑦᑎᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᐃᑦᓯᕕᓐᓄᑦ/ᐃᕐᓯᕕᓐᓄᑦ ᐋᕐᕿᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᖓᑖᓄᕈᓐᓇᖏᓪᓚᑦ ᑌᒣᓕᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ ᐊᑭᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐊᑭᖃᕐᓂᕋᕐᑕᐅᓯᒪᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑕ ᐊᑭᑐᔪᔭᐅᓂᑯᒧᓪᓗ ᐊᑭᓖᒋᐊᓕᕐᕿᒍᑎᐅᓯᒪᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑕ. ᐊᐅᓚᓂᕐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕈᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐅᖓᑖᓄᕈᓐᓇᖏᓪᓚᑦ $2,300-ᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᖏᒍᑦ ᑭᓯᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᓕᒻᒧᑦ ᐃᓕᖓᑦᓱᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓲᖑᖕᖏᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕆᓯᒪᒍᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕕᖃᕐᑐᑦ ᓯᖁᒥᒍᐊᕐᑐᓄᓪᓗ, ᐊᑭᑐᔪᔭᓄᓪᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᔪᓲᓄᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᓯᔩᑦ.
ᐊᕗᖓᐅᓕᒋᐊᒃᑲᓂᕐᑐᓂᒃ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᑖᕈᒪᒍᕕᒋᑦ ᐱᒍᓐᓇᓯᐊᕐᐳᑎᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᕆᓗᒋᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᓲᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒻᒪᖃᐅᑏᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓂᖃᖕᖏᑐᑦ ᐅᓯᔩᑦ ᐱᕕᑭᓕᑎᕆᓯᒪᒍᑎᒋᓲᖏᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕐᑕᐅᒍᑎᒥᓐᓂᒃ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᑦᔪᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᐅᓯᔨᒥᓄᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᑐᓴᐅᕗᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᕕᓂᕐᓂᑦ ᑭᒃᒐᑐᕐᑎᒥᒃ.

ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᒍᑎᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

 1. ᑕᒃᒐᓂ ᐱᓇᓱᒍᑦᔭᐅᒍᑎᒥ, ‘ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᓯᐊᕕᓂᕐᒥ’ ᑐᑭᖃᕐᐳᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᒃ ᐃᑭᒪᔫᑉ ᐊᓪᓚᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓂ ᐃᑦᓯᕕᖏᑕᓗ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᒋᔭᐅᑦᓱᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᐊᓪᓚᖁᑎᑖᕐᑕᐅᒍᑎᖏᑦ/ᐊᑭᓖᓯᒪᓂᕋᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕆᓯᒪᔭᖓ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᖃᑐᐊᕐᐸᑦ, ᑌᒃᑯᑎᒎᓇᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᓕᐊᖏᑎᒍᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᖓᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᑕᖏᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᑦ, ‘ᐅᓯᔨᒧᑦ’ ᓇᓪᓕᖁᐊᖑᕗᑦ ‘ᐊᐅᓚᒍᑎᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᒧᑦ’, ‘ᐅᓯᔨ’ ᓚᔪᖅ ᑐᑭᖃᕐᐳᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ/ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐅᓯᔨᓕᒫᓂᒃ ᐅᓯᓲᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐅᓯᓚᖓᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓅᑉ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇ ᐅᖃᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᒍᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᑦᓴᔭᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᐅᑲᓪᓚᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑎᒍᑦ ᐅᓯᔨᓄᑦ, ‘ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓕᐅᕐᑕᐅᒍᑎ’ ᑐᑭᖃᕐᐳᖅ ᐊᓪᓚᖁᑎᑖᕐᑕᐅᒍᑎᖏᑦ/ᐊᑭᓖᓯᒪᓂᕋᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕆᓯᒪᔭᖓᓘᓐᓃᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑖᑎᑕᐅᒍᑎᕕᓂᖓ ᐅᓯᔨᒋᓂᐊᕐᑕᒥᓄᑦ ᐅᓯᔨᒋᓚᖓᔭᖓᑕᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᑕᕕᓂᖓᓄᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᓯᐊᖑᒪᔪᑦ, ᐊᑐᕆᐊᖃᑐᐊᕈᑎᓪᓗ , ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕐᑕᐅᒍᑎᕕᓂᐅᑉ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ.
 2. ᐅᓯᔨ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᓂ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᐳᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᒍᑎᒥᓂᒃ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᒥᓂᓪᓗ ᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᓄᑦ ᐅᓯᔨᐅᑉ ᐊᑭᓕᐅᕈᑦᔭᐅᒪᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂ.
 3. ᐹᕐᓯᖓᐅᑎᖃᑎᖃᕐᑌᓕᓗᓂ ᖁᓛᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓂᒃ ᐅᓯᔨᒧᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᑐᖕᖓᕕᖃᕆᐊᖃᕐᐳᑦ: (i) ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᑕᒃᒐᓂ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᓯᐊᕕᓂᕐᒥᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ, (ii) ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦᓴᓕᐊᖑᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ, (iii) ᐅᓯᔨᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒍᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ (ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐊᑕᓐᓂᐅᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂᑦ ᐅᓯᔨᐅᑉ).
 4. ᐅᓯᔨᐅᑉ ᐊᑦᓯᕋᐅᑎᖓ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓕᕈᓂ ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᒍᓐᓇᑐᖅ, ᐊᑦᓯᕋᐅᑎᖓ ᐃᓗᐃᑦᑐᓯᐊᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐅᓯᔨᐅᑉ ᐊᑭᓕᐅᕆᓯᒪᒍᑎᖏᑕ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᕕᖏᓐᓂ, ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓪᓗ ᐅᓯᔨᐅᑉ, ᒪᓕᒐᖁᑎᖏᓪᓗ ᐊᐅᓚᕕᑦᓴᓕᐅᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖏᓪᓗ; ᐅᓯᔨᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒍᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᒥᕝᕕᐅᑉ ᓯᓚᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖓᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕐᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔫ ᐊᑭᐊᓂ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖅ ᐅᓯᔨᐅᑉ ᐊᑦᓯᕋᐅᑎᖓᑕ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖓᓂ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᔭᒥ; ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᕐᖃᑕᕐᕕᓭᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᔭᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓯᔨᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᖓᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑦ; ᐅᓯᓂᐅᓚᖓᔪᕐᓗ ᐊᓯᑦᔨᓂᐊᑐᐊᕐᐸᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᓯᐅᓚᖓᒐᓗᐊᕈᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐅᓯᔭᕕᓂᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᓗᓂ.
 5. ᐅᓯᔨ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᑕᕐᑎᓯᔪᖅ ᐊᓯᒥᑕ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᓐᓄᑦ ᐃᑭᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂ ᐱᓇᓱᑦᑕᖃᓲᖑᕗᖅ ᐃᓕᖓᓂᖃᕐᓱᓂ ᓲᕐᓗ ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᑐᐃᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᑌᒃᑯᓂᖓ ᖃᖓᑦᑕᔫᓕᕆᔨᓂᒃ.
 6. ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᖕᖏᒍᑏᑦ ᐱᕕᑭᑦᑑᑎᑕᐅᒍᑎᐅᔪᓪᓗᓃᑦ ᐅᓯᒍᑦᔨᔪᒧᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᖁᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᐅᓗᑎᓪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ, ᐱᑦᔪᔨᔨᓄᑦ ᑭᒃᒐᑐᕐᑎᖏᓐᓄᓗ ᐅᓯᔨᐅᑉ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖓᓪᓗ ᐃᓄᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᖓ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᖅ ᐅᓯᔨᒧᑦ ᐅᓯᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓪᓗ ᐱᑦᔪᔨᖏᓪᓗ ᑭᒃᒐᖏᓪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᕗᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ.
 7. ᐃᑦᓯᕖᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑖᕐᑎᕕᑯᑦ ᐅᓯᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᐳᑦ ᐃᑦᓯᕕᒻᒥᓂᒃ ᐅᓯᑦᓴᓕᐅᕐᑐᕕᓂᕐᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᓯᖁᑦᑎᓯᒪᑉᐸᑕ/ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᑉᐸᑕᓗᓐᓃᑦ, ᒥᕝᕕᒥᑦ ᐊᓂᓚᐅᕋᓂ ᐊᓯᐅᔨᐊᓕᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓕᐅᕆᐊᖃᕐᖁᖅ ᑐᓂᓗᒋᓪᓗ ᒥᕝᕕᒥ ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᓂᐊᑎᒧᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᐅᓯᔭᐅᔪᖅ ᐅᐸᑦᑕᒥᓄᑦ ᑎᑭᑦᓴᑐᐊᕐᐸᑦ ᕿᒣᑎᑕᐅᒪᓕᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᓕᕐᓗᓂᓗᓐᓃᑦ. ᒥᕝᕕᒥᑦ ᓅᒋᐊᓚᐅᕋᓂ ᐊᓯᐅᔨᓂᕋᕐᓗᓂ ᓯᖁᑦᑎᑕᐅᔨᐊᖃᕐᓂᕋᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᓂᖕᖏᑯᓂ, ᓵᑦᓯᒍᑎᖃᕆᐊᓪᓚᕕᖃᖕᖏᓚᖅ ᐅᓯᔨᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᓂᕐᓗᔭᐅᔪᕕᓂᖅ ᓱᕐᖁᐃᑐᒥᒃ ᐊᓪᓚᒍᓐᓇᓯᓐᓂᖏᒋᐊᖓ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒍᓂ ᑭᓯᐊᓂ . ᐱᓂᕐᓗᔭᐅᒋᐊᒥᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᓕᕕᓂᖅ ᐅᓪᓗᓂ 30-ᓂᒃ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᐳᖅ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒋᐊᖕᖓᕕᕕᓂᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ.
 8. ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᓯᐊᕕᓃᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᖁᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᓚᐅᔪᑎᓪᓗᒋᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᐊᓂᒍᖕᖏᓂᓕᒫᖓᓂ, ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᓯᐊᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓛᕐᒪᖔᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᖕᖏᑐᐊᕈᓂ, ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᓗᓐᓃᑦ, ᖃᓄᐃᓕᖓᑎᑦᓯᓚᖓᓂᖓᓗᓐᓃᑦ ᐅᓯᔨᐅᑉ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᒍᑏᑦ. ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑕᒃᒐᓂ ᐅᖃᕐᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᑉ ᓯᕗᓂᖓᓂ. ᐅᓯᔨ ᐅᓯᒍᒪᖕᖏᑑᒍᓐᓇᕕᓕᒃ ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒌᕐᓯᒪᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑕ.
 9. ᐅᓯᔨ ᐱᕕᓕᒫᒥᓄᑦ ᐱᑦᓯᐊᓗᓂᒋᑦ ᐅᓯᓂᐊᕐᐳᖅ ᐃᓄᑦᑕᑕᒥᓂᒃ ᐃᑦᓯᕕᖏᓐᓂᓗ. ᖃᖓᑕᕕᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓘᓐᓂᑦ ᓱᕐᖁᐃᑐᒥᒃ ᒪᓕᑦᑕᐅᓂᖃᓚᖓᒋᐊᖏᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᔪᓐᓇᖏᓪᓚᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓᓗ ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᒍᑎᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓇᑎᒃ. ᐅᓯᔨ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᔭᖏᒻᒪᕆᓪᓗᓂ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐅᓯᒍᑎᒥᒃ ᐊᓯᐊᓂᓪᓗᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᒃ ᐊᑐᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ, ᓴᖑᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓱᓂᓗ ᓄᕐᖃᕕᐅᓚᖓᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᒐᓗᐊᕐᐸᑕ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑖᕕᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᑌᒣᒋᐊᖃᕈᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᑌᒣᒐᔭᕐᒥᔪᖅ. ᖃᖓᑕᕕᑦᓴᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓕᒫᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᕐᖄᖏᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᑦ. ᐅᓯᔨ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᐃᑭᒋᐊᕐᑐᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᔭᑦᓴᖁᑎᖃᖕᖏᑐᖅ.
 10. ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒨᓕᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕃᒍᑎᖏᓐᓂ, ᐊᓂᓯᒍᑎᒃ, ᐃᑭᔭᕐᑐᓯᒍᑎᓪᓗ ᐊᓪᓚᖁᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᑎᑕᐅᒍᑎᑦᓴᔭᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐊᓪᓚᖁᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᒥᕝᕕᒧᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᓗᑎᒃ ᑎᑭᑲᐱᑦᓯᐊᓯᒪᖃᑦᑕᓗᑎᒃ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᓯᔨᒋᓚᖓᔭᒥ ᐃᒣᖁᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᑦᓴᖓᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᖕᖏᐸᑦ, ᒥᕝᕕᓕᐊᑲᐱᑦᓯᒪᒐᓱᖃᑦᑕᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᒋᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᑦᓴᐅᑎᒋᒋᐊᕐᑐᓗᑎᒃ.
 11. ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ, ᐱᔨᑦᓯᔩᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐅᓯᔨᐅᑉ ᑭᒃᒐᑐᕐᑎᖏᑦ ᐊᖓᔪᕐᖃᐅᒍᑎᖃᖕᖏᓚᑦ ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᕋᑎᓪᓗ ᐊᓯᑦᔨᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᓴᖑᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒥᒃ ᓴᒃᑯᓯᓂᕐᒥᓗᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᒍᑎᓂ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ.
ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕆᑦ
ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑎᒍᑦ
ᖃᖓᑦᑕᔫᒥᒃ ᓇᓂᓯᒍᑎ