ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑭᖏᑦ

ᑭᓯᑕᐅᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ

ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᐃᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓚᕆᑉᐳᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦᑎᒎᓱᒍᒻᒪᑕ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦᑎᒍᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᐃᑦ. ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐊᒍᓯᒪᔪᐃᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᐃᑦ ᖃᑦᓯᕌᒍᓇᐅᒻᒪᖔᑕ ᒥᑦᓴᐅᓵᕈᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᒍᒪᔭᕐᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᑕᑯᒐᓱᐊᕈᓐᓇᒥᔪᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᑕᒣᓐᓂᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᓂᖏᓐᓂᓗ ᐊᑭᓕᐅᕈᑎᖃᓲᒍᕗᑦ ᐊᑭᓕᐅᕆᓕᑐᐊᕋᒥᒃ; ᐱᕕᓕᒫᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ ᐊᖏᓂᖏᓪᓗ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᓲᑦ.

ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᓲᑦ ᑭᓗᑯᔮᒻᑎᒍᕐᑎᓗᒋᑦ, ᐳᕐᑐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᓯᓕᓐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᑕᑭᓂᖏᑦᑎᒍᓪᓗ (ᓯᐊᓐᑕᒦᑕᑎᒍᕐᑎᓗᒋᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓂᖓᑕ ᖃᑦᓯᐅᓂᖓ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒍ ᐊᕕᑦᑕᐅᓲᑦ 6,000-ᒧᑦ, ᑌᒪ ᖃᑦᓯᕌᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᐊᓕᕐᒪᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᒍᑎᖃᓱᖑᕗᑦ ᐊᑭᓕᐊᕆᒪᓪᓗᑯᒍᑎᓕᓐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᒐᓱᑦᑐᓄᑦ.

 • ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓐᓇᒍ ᓴᓪᓗᐃᑦ
 • ᑰᒃᔪᐊᒥ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᐅᖕᖏᑐᑐᐊᖑᑎᓪᓗᒍ ᓴᓪᓗᐃᑦ.
 • ᑕᒃᑲᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᕐᐳᑦ ᕿᓯᓐᓂᒃ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᓴᓇᒐᖏᓐᓂᒃ, ᖁᓪᓕᓴᔭᓂᒃ, ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ, ᑐᑦᑐᓂᒃ, ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ ᓇᑦᓯᕕᓂᕐᓂᓗ ᓇᓄᕕᓂᕐᓂᓗ ᓂᕿᓂᒃ, ᖁᐊᕐᓂᒃ, ᓂᒃᑯᓂᒃ, ᐃᓯᕆᑦᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑕᕆᐅᓪᓕᑐᕐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᓱᒃᑯᓯᕆᑦᑐᕈᕐᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᓱᒃᑯᓇᓵᕈᑎᑖᕐᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒪᔪᕐᑕᐅᕋᑖᕕᓂᕐᓂᒃ.

 • ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ, ᓯᕗᕕᐋᓪᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᒥᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᐅᖏᑦᑐᖅ.

 • ᐊᑭᓕᐊᕆᒪᓪᓗᑯᐊᐱᒍᑏᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐹᓄᑦ 200 kg-ᓄᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᓄᑦ.

 • ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᐱᑐᑦᓯᒪᕕᑦᑎᓂ
 • ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᐱᑐᑦᓯᒪᕕᑦᑎᓂ
 • ᐊᑭᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒍᑎᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᓄᓇᒃᑯᔪᑲᓪᓚᓂᒃ, ᓯᑮᑐᓂᒃ ᕿᐊᕐᖑᔫᓪᓗ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓅᓕᖓᒍᓐᓇᕋᑎᒃ

 • ᑰᓐᓂᐊᑎᒃᑯᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒧᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᒧᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ.

 • ᐴᑦᓴᔦᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᖁᒣᓐᓃᑦ 2.2kg (5lbs) ᐅᖓᑖᓄᕐᖃᔭᕋᑎᒃ.

ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᓱᖑᒋᕗᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᒍᑎᓂᒃ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᓚᐅᔫᖃᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐃᓚᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᕆᒪᔪᓂᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐅᕙᓂ ᐃᓚᐅᔪᖅ ᒪᑉᐱᕋᖓᓂ.

ᐊᑕᓐᓂᐅᕈᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐊᑭᖃᓛᕐᒪᒐᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕ ᐅᓄᖓ ᑐᕌᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᓯᑦᓴᓕᕆᔨᖁᑎᕗᑦ. ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓯᐊᕆᑦ ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒪᖔᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᕐᐱᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᒥᑦᓴᐅᓵᕐᓗᒋᓪᓗ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᓪᓗ ᐊᖏᓂᖏᓪᓗ, ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓛᕐᑕᖓᑕᓗ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᐅᑎᕕᒋᒋᐊᓕᒻᒥᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᓂᕆᓛᕐᑕᖓ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᕐᐱᑦ.

ᖃᑦᓯᕌᓪᓗᐊᓂᖓᓂᒃ ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᓰᑦ

 • ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑰᓚᖓᔪᐃᑦ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᐊᑭᖃᕐᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᓇᓗᓀᕐᓯᒍᑎᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᒋᐊᓖᑦ, $100 ᖃᑦᑕᕌᕐᑐᑕᒪᑦ $1.00-ᑖᓚᕌᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᒐᔭᕐᓂᕈᑎᒃ ᓱᒃᑯᑕᐅᒐᔭᕐᓂᕈᑎᓘᓐᓃᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᑭᓖᒍᑎᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᒋᐊᖃᕈᑎᒃ ᐊᑑᑎᔭᐅᒋᐊᖃᕐᒥᔪᑦ.
 • ᐅᖓᒻᒧᐊᕆᕐᕕᑕᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᓂ ᑭᓗᑯᔮᒻᑎᒎᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑦᓯᕌᓪᓗᐊᓂᕃᒍᑏᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᓗᒋᑦ.
 • ᐊᓯᖏᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᓯᓚᑖᒍᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ; ᓂᖀᑦ, ᑐᐹᑮ, ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᓪᓕᓴᔦᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᐃᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑭᓖᒍᑎᑦᓴᓄᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒍᓐᓇᕕᖃᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦᑕ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦᑕ ᐅᓯᒐᑦᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᕖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓯᒐᑦᓴᓂᒃ ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᖃᕐᑎᓯᒍᑏᑦ
 • ᐊᓯᐅᔨᔭᕕᓂᕐᓄᑦ ᓱᒃᑯᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᒪᐅᑏᑦ ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᑎᐅᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓲᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐅᑎᕐᑎᓯᕕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᔪᕕᓂᐅᑐᐊᕐᐸᑕ ᓱᒃᑯᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑐᐊᕐᐸᑕᓘᓐᓃᑦ.
 • ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑕ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᐊᑭᖃᕐᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐃᑭᑎᑕᐅᓂᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᒍᑎᓂ, ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᖑᕋᔭᕐᓂᖏᑦ $1.10-ᕌᕐᑎᓗᒋᑦ ᑭᓛᒥᑕᐅᒋᐊᑕᒫᑦ ᐅᖓᑖᓄᕐᖃᔭᖕᖏᑐᑦ ᓱᒃᑯᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᑎᑭᕝᕕᒋᔭᒥᓄᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᔪᕕᓂᐅᒍᑎᓪᓘᓃᑦ.

ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᕐᖀᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᒍᒪᔭᕐᓂᒃ?

ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒥ ᒪᑉᐱᕋᖅ ᐴᕐᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᑦᓴᔭᐅᓱᑎᒃ ᓄᐃᑕᔪᑦ!

ᐸᕐᓀᓯᒪᑦᓯᐊᖁᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ